स्तोत्र मराठी भावानुवाद

विविध स्तोत्र – मराठी भावानुवाद

श्री गुरुदेव दत्त

श्री दत्तबावनी – गुजराती, मराठीमध्ये आणि मराठी भावानुवाद

श्री दत्तबावनी – गुजराती, मराठी आणि मराठी भावानुवाद

श्री गुरुदेव दत्त
श्री गुरुदेव दत्त

श्री रंगावधूतमहाराज रचित श्री दत्तबावनी म्हणजे श्री गुरुदेवदत्त आणि त्यांचे अवतार समजले जाणारे श्रीपाद श्रीवल्लभ व नृसिंह सरस्वती स्वामींच्या लीलांचे वर्णन करणारे बावन्न ओळींचे संकटविमोचन स्तोत्र.
या स्तोत्राची रचना संवत/शके १९९१ माघ शु. प्रतिपदा सोमवार ता. ४/२/१९३५ रोजी ‘सईज’ या गावी (ता. कलोल, जि. मेहसाणा, गुजरात) येथे करण्यात आली. सईज या गावाबाहेरच्या स्मशानभूमिजवळ असलेल्या सिद्धनाथ महादेव मंदिराच्या धर्मशालेमधे या स्तोत्राची रचना झाली.
मूळ दत्तबावनी गुजराती भाषेत आहे. त्याची मराठी भाषेतील रचनाही उपलब्ध आहे. येथे आपणास मूळ गुजराती भाषेतील श्लोक, सोबत मराठी भाषेतील श्लोक आणि त्याचा मराठी भाषेतील भावानुवाद असा आनंद अनुभवायला मिळेल.

निळी अक्षरे – श्री दत्तबावनी श्लोक गुजरातीमधे
लाल अक्षरे – श्री दत्तबावनी श्लोक मराठीमधे
काळी अक्षरे – मराठी भाषेतील भावानुवाद

श्री दत्तबावनी

जय योगीश्वर दत्त दयाळ । तु ज एक जगमां प्रतिपाळ ॥ १॥
जय योगीश्वर दत्त दयाळ । तूंच एक जगती प्रतिपाळ ॥ १॥

हे योगीश्वर दयाळू दत्तप्रभू ! तुझा जयजयकार असो ! तूच एकमात्र या जगामधे रक्षणकर्ता आहेस.

अत्र्यनसूया करी निमित्त । प्रगट्यो जगकारण निश्चित ॥ २॥
अत्र्यनुसये करूनि निमित्त । प्रगटसि जगतास्तव निश्चित ॥ २॥

अत्रि ऋषी आणि अनसूयामाता यांना निमित्त करुन या जगासाठी खरोखर तू प्रगट झाला आहेस.

ब्रह्माहरिहरनो अवतार । शरणागतनो तारणहार ॥ ३॥
ब्रह्माऽच्युतशंकर अवतार । शरणांगतासि तूं आधार ॥ ३॥

तू ब्रह्मा, विष्णु आणि शंकर यांचा अवतार आहेस आणि शरणागतांना तू या भवसागरातून तारून नेणारा आधार आहेस.

अन्तर्यामि सतचितसुख । बहार सद्गुरु द्विभुज सुमुख् ॥ ४॥
अंतर्यामी ब्रह्यस्वरूप । बाह्य गुरु नररूप सुरूप ॥ ४॥

तू अंतरंगात सच्चिदानंदरुपाने नियमन करणारा आहेस आणि बाह्य स्वरुपात दोन हात आणि सुंदर मुख असलेला असा सद्गुरु रुप आहेस.

झोळी अन्नपुर्णा करमाह्य । शान्ति कमन्डल कर सोहाय ॥ ५॥
काखिं अन्नपूर्णा झोळी । शांति कमंडलु करकमळी ॥ ५॥

तुझ्या हातात असलेली ही झोळी साक्षात अन्नपूर्णा आहे आणि तुझ्या हाती असलेले हे कमंडलु हे शांतीचे प्रतिक आहे.

क्याय चतुर्भुज षडभुज सार । अनन्तबाहु तु निर्धार ॥ ६॥
कुठें षड्भुजा कोठें चार । अनंत बाहू तूं निर्धार ॥ ६॥

कधी तू चतुर्भुज स्वरुपात असतोस तर काही वेळेस तू षड्‍भुजा रुप धारण करतोस, पण खरे पाहता तू अनंत बाहुधारी आहेस.

आव्यो शरणे बाळ अजाण । उठ दिगंबर चाल्या प्राण ॥ ७॥
आलो चरणी बाळ अजाण । दिगंबरा, उठ जाई प्राण ॥ ७॥

मी अजाण बालक तुला शरण आलो आहे. हे दिगंबरा ! तू उठ. आता प्राण जाईल अशी स्थिती आहे.

सुणी अर्जुण केरो साद । रिझ्यो पुर्वे तु साक्शात ॥ ८॥
दिधी रिद्धि सिद्धि अपार । अंते मुक्ति महापद सार ॥ ९॥
किधो आजे केम विलम्ब । तुजविन मुजने ना आलम्ब ॥ १०॥
ऐकुनि अर्जुन-भक्ती-साद । प्रसन्न झाला तूं साक्षात् ॥ ८॥
दिधली ऋद्धी सिद्धी अपार । अंती मोक्ष महापद सार ॥ ९॥
केला कां तूं आज विलंब? तुजविण मजला ना आलंब ॥ १०॥

पूर्वी तू अर्जुनाचा धावा ऐकून त्याला प्रसन्न झाला होतास. आणी त्याला ऋद्धी-सिद्धी दिल्या होत्या. त्यानंतर त्याला मुक्ती देऊन महापद दिले होते. मग आजच एवढा विलंब का करीत आहेस? मला तुझ्याशिवाय कुणाचा आधार नाही.

विष्णुशर्म द्विज तार्यो एम । जम्यो श्राद्ध्मां देखि प्रेम ॥ ११॥
विष्णुशर्म द्विज तारुनिया । श्राद्धिं जेंविला प्रेममया ॥ ११॥

विष्णुशर्मा ब्राह्मणाचे प्रेम बघुन तू श्राद्ध-भोजन केलेस आणि त्यांचा उद्धार केलास.

जम्भदैत्यथी त्रास्या देव । किधि म्हेर ते त्यां ततखेव ॥ १२॥
विस्तारी माया दितिसुत । इन्द्र करे हणाब्यो तुर्त ॥ १३॥
जंभे देवा त्रासविले । कृपामृते त्वां हांसविलें ॥ १२॥
पसरी माया दितिसुत मूर्त । इंद्रा करवी वधिला तूर्त ॥ १३॥

जंभ राक्षसामुळे देव त्रासले होते तेव्हा तूच त्यांना ताबडतोब मदत केली होती. तू त्यावेळी आपल्या मायेने इंद्राकरवी त्या राक्षसाचा वध केला होतास.

एवी लीला क इ क इ सर्व । किधी वर्णवे को ते शर्व ॥ १४॥
ऐसी लीला जी जी शर्व । केली, वर्णिल कैसी सर्व? ॥ १४॥

अशा प्रकारच्या अनेक लीला भगवान शंकराने (शर्व) केल्या आहेत. यांचे वर्णन कोण करु शकेल?

दोड्यो आयु सुतने काम । किधो एने ते निष्काम ॥ १५॥
घेई आयु सुतार्थी नाम । केला त्यातें तूं निष्काम ॥ १५॥

आयुराज पुत्रासाठी आपण धावत गेलात आणि त्याला निष्काम (कामनारहित) केले.

बोध्या यदुने परशुराम । साध्यदेव प्रह्लाद अकाम ॥ १६॥
बोधियले यदु परशुराम । साध्य देव प्रह्लाद अकाम ॥ १६॥

यदुराजाला, परशुरामाला, साध्यदेवाला आणि निष्काम अशा प्रह्लादाला तू उपदेश केला होता.

एवी तारी कृपा अगाध । केम सुने ना मारो साद ॥ १७॥
ऐसी ही तव कृपा अगाध । कां न ऐकसी माझी साद ॥ १७॥

अशी तुझी अगाध कृपा असतांना, तू माझी हाक मात्र का ऐकत नाहीस?

दोड अंत ना देख अनंत । मा कर अधवच शिशुनो अंत ॥ १८॥
धांव अनंता, पाहि न अंत । न करी मध्येच शिशुचा अंत ॥ १८॥

हे अनंत, धावत ये, माझा अंत पाहू नकोस. या बालकाचा असा मधेच अंत करु नकोस.

जोइ द्विज स्त्री केरो स्नेह । थयो पुत्र तु निसन्देह ॥ १९॥
पाहुनि द्विजपत्नीकृत स्नेह । झाला सुत तूं निःसंदेह ॥ १९॥

ब्राह्मण स्त्रीचे प्रेम पाहून तू खरोखर तिचा पुत्र झालास.

स्मर्तृगामि कलिकाळ कृपाळ । तार्यो धोबि छेक गमार ॥ २०॥
स्मर्तृगामी कलितार कृपाळ । जडमुढ रजका तारी दयाळ ॥ २०॥

स्मरण करताच धावणारा तू, कलियुगामधे तारुन नेणारा तू, हे कृपाळू, तू तर अगदी अडाणी अशा धोब्याला पण उद्धारले आहेस.

पेट पिडथी तार्यो विप्र । ब्राह्मण शेठ उगार्यो क्षिप्र ॥ २१॥
पोटशुळी द्विज तारियला । ब्राह्यणश्रेष्ठी उद्धरिला ॥ २१॥

पोटशूळाने त्रस्त असलेल्या ब्राह्मणाला तू तारलेस, आणि व्यापारी ब्राह्मणशेठला वाचवलेस.

करे केम ना मारो व्हार । जो आणि गम एकज वार ॥ २२॥
सहाय कां ना दे अजरा? । प्रसन्न नयने देख जरा ॥ २२॥

मग देवा, तू माझ्या मदतीला का बरे धावत नाहीस? प्रसन्नपणे एकदाच माझ्याकडे पहा !

शुष्क काष्ठणे आंण्या पत्र । थयो केम उदासिन अत्र ॥ २३॥
वृक्ष शुष्क तूं पल्लविला । उदास मजविषयी झाला ॥ २३॥

वाळलेल्या लाकडाला ही पालवी फुटावी अशी तुझी कृपा असताना माझी मात्र तू का उपेक्षा करत आहेस ?

जर्जर वन्ध्या केरां स्वप्न । कर्या सफळ ते सुतना कृत्स्ण ॥ २४॥
वंध्या स्त्रीची सुत-स्वप्नें । फळली झाली गृहरत्नें ॥ २४॥

हे देवा, वृद्ध वंध्या स्त्रीला पुत्र देऊन तू तिचे स्वप्न साकार केलेस, तिचे मनोरथ पूर्ण केलेस.

करि दुर ब्राह्मणनो कोढ । किधा पुरण एना कोड ॥ २५॥
निरसुनि विप्रतनूचे कोड । पुरवी त्याच्या मनिचें कोड ॥ २५॥

दत्तात्रेय प्रभू! तू ब्राह्मणाचे कोड बरे करून त्याची मनीची इच्छा पूर्ण केलीस.

वन्ध्या भैंस दुझवी देव । हर्यु दारिद्र्य ते ततखेव ॥ २६॥
दोहविली वंध्या महिषी । ब्राह्मण दारिद्र्या हरिसी ॥ २६॥

हे प्रभू! आपण वांझ म्हशीला दुभती केली आणि त्या ब्राह्मणाचे दारिद्र्य दूर केलेत.

झालर खायि रिझयो एम । दिधो सुवर्ण घट सप्रेम ॥ २७॥
घेवडा भक्षुनि प्रसन्न-क्षेम । दिधला सुवर्ण घट सप्रेम ॥ २७॥

श्रावणघेवड्याच्या शेंगांची भाजी खाऊन, आपण त्या ब्राह्मणाला प्रेमपूर्वक सोन्याने भरलेला हंडा दिलात.

ब्राह्मण स्त्रिणो मृत भरतार । किधो संजीवन ते निर्धार ॥ २८॥
ब्राह्मण स्त्रीचा मृत भ्रतार । केला सजीव, तूं आधार ॥ २८॥

ब्राह्मण स्त्रीच्या मृत पतीला तू पुन्हा जीवित करून तिला आधार दिलास.

पिशाच पिडा किधी दूर । विप्रपुत्र उठाड्यो शुर ॥ २९॥
पिशाच्च पीडा केली दूर । विप्रपुत्र उठवीला शूर ॥ २९॥

पिशाच्च पीडा दूर करून, तू मृत ब्राह्मण पुत्र पुनश्च जिवंत केलेस.

हरि विप्र मज अंत्यज हाथ । रक्षो भक्ति त्रिविक्रम तात ॥ ३०॥
अंत्यज हस्तें विप्रमदास । हरुनी रक्षिले त्रिविक्रमास ॥ ३०॥

हे मायबाप! तू एका हरिजनाचे माध्यमातून ब्राह्मणाचे गर्वहरण केलेस आणि त्रिविक्रम नावाच्या भक्ताचे रक्षण केलेस.

निमेष मात्रे तंतुक एक । पहोच्याडो श्री शैल देख ॥ ३१॥
तंतुक भक्ता क्षणांत एक । दर्शन दिधले शैलीं नेक ॥ ३१॥

तंतूक नामक भक्ताला तू एका क्षणांत श्रीशैल पर्वतावर पोहोचवून दर्शन दिलेस.

एकि साथे आठ स्वरूप । धरि देव बहुरूप अरूप ॥ ३२॥
एकत्र वेळी अष्टस्वरूप । झाला अससी, पुन्हां अरूप ॥ ३२॥

हे प्रभो, तू निर्गुण असूनही अनेक रुपे धारण करू शकतोस. त्यामुळे एकाच वेळी आठ ठिकाणी भक्तांना दर्शन दिलेस.

संतोष्या निज भक्त सुजात । आपि परचाओ साक्षात ॥ ३३॥
तोषविले निज भक्त सुजात । दाखवुनि प्रचिती साक्षात ॥ ३३॥

तू सर्व भक्तांना संतुष्ट केलेस आणि आपल्या साक्षात्काराची प्रचिती दिली.

यवनराजनि टाळी पीड । जातपातनि तने न चीड ॥ ३४॥
हरला यवननृपाचा कोड । समता ममता तुजला गोड ॥ ३४॥

हे देवा! तू यवन (मुसलमान) राजाची शारीरिक व्याधी दूर करून तू जातीभेद किंवा श्रेष्ठ-कनिष्ठ यात काही फरक करत नाहीस हे दाखवून दिलेस.

रामकृष्णरुपे ते एम । किधि लिलाओ कई तेम ॥ ३५॥
राम-कन्हैया रूपधरा । केल्या लीला दिगंबरा! ॥ ३५॥

हे दत्त दिगंबरा! तू राम व कृष्णाचा अवतार धारण करून अनेक लीला केल्या आहेस.

तार्या पत्थर गणिका व्याध । पशुपंखिपण तुजने साध ॥ ३६॥
शिला तारिल्या, गणिका, व्याध । पशुपक्षी तुज देती साद ॥ ३६॥

दत्तात्रेय प्रभो, शिळा, गणिका, शिकारी यांचाही तू उद्धार केला आहेस. पशू पक्षी पण तुझ्यातील साधुता जाणून तुला साद/प्रतिसाद देत आहेत.

अधम ओधारण तारु नाम । गात सरे न शा शा काम ॥ ३७॥
अधमा तारक तव शुभ नाम । गाता किती न होती काम ॥ ३७॥

हे देवा, तुझे नामस्मरण पापी माणसाला पावन करणारे आहे. तुझे नामस्मरण केल्याने कुठले काम होत नाही? सगळी कर्मे/कामे तुझ्या नामस्मरणानेच होत आहेत.

आधि व्याधि उपाधि सर्व । टळे स्मरणमात्रथी शर्व ॥ ३८॥
आधि-व्याधि-उपाधि-गर्व । टळती भावें भजतां सर्व ॥ ३८॥

हे देवा, तुझ्या नुसत्या स्मरणाने आधि-व्याधी, आणि सर्व उपाधी, गर्व-अहंकार नष्ट होतात.

मुठ चोट ना लागे जाण । पामे नर स्मरणे निर्वाण ॥ ३९॥
मूठ मंत्र नच लागे जाण । पावे नर स्मरणे निर्वाण ॥ ३९॥

तुझे स्मरण केल्याने मूठ मंत्र/जारण-मारण इ. प्रकारचा त्रास होत नाही, आणि मनुष्य मोक्षपद प्राप्त करतो.

डाकण शाकण भेंसासुर । भुत पिशाचो जंद असुर ॥ ४०॥
नासे मुठी दईने तुर्त । दत्त धुन सांभाळता मुर्त ॥ ४१॥
डाकिण, शाकिण, महिषासूर । भूतें, पिशाच्चें, झिंद, असूर ॥ ४०॥
पळती मुष्टी आवळुनी । धून-प्रार्थना-परिसोनी ॥ ४१॥

या दत्त नामाची धून (प्रार्थना) म्हटल्याने डाकिण, शाकिण, महिषासुर, भूत-पिशाच्च, जंद, असुर हे सर्व जीव मुठीत घेऊन पळून जातात.

करी धूप गाये जे एम । दत्तबावनि आ सप्रेम ॥ ४२॥
सुधरे तेणा बन्ने लोक । रहे न तेने क्यांये शोक ॥ ४३॥
दासि सिद्धि तेनि थाय । दुःख दारिद्र्य तेना जाय ॥ ४४॥
करुनि धूप गाइल नेमें । दत्तवावनी जो प्रेमें ॥ ४२॥
साधे त्याला इह परलोक । मनी तयाच्या उरे न शोक ॥ ४३॥
राहिल सिद्धी दासीपरी । दैन्य आपदा पळत दुरी ॥ ४४॥

जे कोणी धूप लावून ही दत्तबावनी प्रेमपूर्वक म्हणतात त्याला इहलोकी सौख्य प्राप्त होते व अंती मोक्षप्राप्ती होते. त्याला कोणत्याही प्रकारचे दु:ख राहत नाही. सिद्धी जणू त्याची दासी होते व त्याला कधीही दारिद्र्य प्राप्त होत नाही.

बावन गुरुवारे नित नेम । करे पाठ बावन सप्रेम ॥ ४५॥
यथावकाशे नित्य नियम । तेणे कधि ना दंडे यम ॥ ४६॥
नेमे बावन गुरुवारी । प्रेमे बावन पाठ करी ॥ ४५॥
यथावकाशे स्मरी सुधी । यम ना दंडे त्यास कधी ॥ ४६॥

जे कोणी बावन्न गुरूवार नियमांचे पालन करून नेहमी दत्तबावनीचे बावन्न पाठ श्रद्धापूर्वक करतात किंवा जसा वेळ मिळेल तसे पाठ करतात त्यांना यमराज कधी दंड करत नाही.

अनेक रुपे एज अभंग । भजता नडे न माया रंग ॥ ४७॥
सहस्र नामे नामि एक । दत्त दिगंबर असंग छेक ॥ ४८॥
अनेक रूपी हाच अभंग । भजतां नडे न मायारंग ॥ ४७॥
सहस्र नामें वेष अनेक । दत्त दिगंबर अंती एक ॥ ४८॥

हा दत्त दिगंबर जरी अनेक स्वरुपात असला तरी त्याचे मूळ स्वरुप कायम एकच असते, त्यात फरक पडत नाही. दत्त प्रभूची उपासना करतांना माया-मोह त्रास देत नाहीत. दत्तात्रेयाला अनेकविध नामे असूनही तो मात्र दत्त दिगंबर एकच आहे आणि तो सर्व माया मोहापासून दूर अलिप्त आहे.

वंदु तुजने वारंवार । वेद श्वास तारा निर्धार ॥ ४९॥
वंदन तुजला वारंवार । वेद श्वास हें तव निर्धार ॥ ४९॥

हे प्रभो, मी तुला वारंवार वंदन करीत आहे. चारही वेद आपल्या श्वासातूनच प्रगट झाले आहेत हे निश्चित!

थाके वर्णवतां ज्यां शेष । कोण रांक हुं बहुकृत वेष ॥ ५०॥
थकला वर्णन करतां शेष । कोण रंक मी बहुकृत वेष ॥ ५०॥

हे दत्तात्रेया, तुझे वर्णन करतांना जेथे शेष सुद्धा थकतो, तेथे अनेक जन्म घेणार्‍या माझ्यासारख्या पामराची काय कथा?

अनुभव तृप्तिनो उद्गार । सुणि हंशे ते खाशे मार ॥ ५१॥
अनुभवतृप्तीचे उद्गार । ऐकुनी हंसता खाइल मार ॥ ५१॥

दत्तबावनी हे अनुभवाचे बोल आहेत. टीकाकाराच्या दृष्टीकोनातून कोणी याकडे पाहिले तर त्याला प्रायश्चित्त भोगावे लागेल.

तपसि तत्त्वमसि ए देव । बोलो जय जय श्री गुरुदेव ॥ ५२॥
तपसी तत्त्वमसी हा देव । बोला जयजय श्री गुरुदेव ॥ ५२॥

श्री दत्त प्रभो हे तपस्वी व तेच निर्गुण ब्रह्मस्वरुप आहेत. म्हणून सर्वांनी आवर्जून “जय जय श्री गुरुदेव” म्हणावे.

॥ अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त ॥
॥ अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त ॥

🙏🌹🙏

संकलन, संपादन - श्रीरंग विभांडिक

श्री गुरुदेव दत्त

श्री दत्तात्रेय वज्रकवचम्

श्री दत्तात्रेय वज्रकवचम्

 

श्री गुरुदेव दत्त
श्री गुरुदेव दत्त

ऋषय ऊचुः।
कथं सङ्कल्पसिद्धिः स्याद्वेदव्यास कलौयुगे ।
धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं किमुदाहृतम् ॥ १॥

व्यास उवाच।
शृण्वन्तु ऋषयस्सर्वे शीघ्रं सङ्कल्पसाधनम् ।
सकृदुच्चारमात्रेण भोगमोक्षप्रदायकम् ॥ २॥
गौरीशृङ्गे हिमवतः कल्पवृक्षोपशोभितम् ।
दीप्ते दिव्यमहारत्न हेममण्डपमध्यगम् ॥ ३॥
रत्नसिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरम् ।
मन्दस्मितमुखाम्भोजं शङ्करं प्राह पार्वती ॥ ४॥

श्रीदेवी उवाच।
देवदेव महादेव लोकशङ्कर शङ्कर ।
मन्त्रजालानि सर्वाणि यन्त्रजालानि कृत्स्नशः ॥ ५॥
तन्त्रजालान्यनेकानि मया त्वत्तः श्रुतानि वै ।
इदानीं द्रष्टुमिच्छामि विशेषेण महीतलम् ॥ ६॥
इत्युदीरितमाकर्ण्य पार्वत्या परमेश्वरः ।
करेणामृज्य सन्तोषात् पार्वतीं प्रत्यभाषत ॥ ७॥
मयेदानीं त्वया सार्धं वृषमारुह्य गम्यते ।
इत्युक्त्वा वृषमारुह्य पार्वत्या सह शङ्करः ॥ ८॥
ययौ भूमण्डलं द्रष्टुं गौर्याश्चित्राणि दर्शयन् ।
क्वचित् विन्ध्याचलप्रान्ते महारण्ये सुदुर्गमे ॥ ९॥
तत्र व्याहर्तुमायान्तं भिल्लं परशुधारिणम् ।
वध्यमानं महाव्याघ्रं नखदंष्ट्राभिरावृतम् ॥ १०॥
अतीव चित्रचारित्र्यं वज्रकायसमायुतम् ।
अप्रयत्नमनायासमखिन्नं सुखमास्थितम् ॥ ११॥
पलायन्तं मृगं पश्चाद्व्याघ्रो भीत्या पलायतः।
एतदाश्चर्यमालोक्य पार्वती प्राह शङ्करम् ॥ १२॥

श्री पार्वत्युवाच।
किमाश्चर्यं किमाश्चर्यमग्रे शम्भो निरीक्ष्यताम् ।
इत्युक्तः स ततः शम्भुर्दृष्ट्वा प्राह पुराणवित् ॥ १३॥

श्री शङ्कर उवाच ।
गौरि वक्ष्यामि ते चित्रमवाङ्मानसगोचरम् ।
अदृष्टपूर्वमस्माभिर्नास्ति किञ्चिन्न कुत्रचित्॥ १४॥
मया सम्यक् समासेन वक्ष्यते शृणु पार्वति ।
अयं दूरश्रवा नाम भिल्लः परमधार्मिकः॥ १५॥
समित्कुशप्रसूनानि कन्दमूलफलादिकम् ।
प्रत्यहं विपिनं गत्वा समादाय प्रयासतः॥ १६॥
प्रिये पूर्वं मुनीन्द्रेभ्यः प्रयच्छति न वाञ्छति ।
तेऽपि तस्मिन्नपि दयां कुर्वते सर्वमौनिनः॥ १७॥
दलादनो महायोगी वसन्नेव निजाश्रमे ।
कदाचिदस्मरत् सिद्धं दत्तात्रेयं दिगम्बरम् ॥ १८॥
दत्तात्रेयः स्मर्तृगामी चेतिहासं परीक्षितुम् ।
तत्‍क्षणात् सोऽपि योगीन्द्रो दत्तात्रेयः समुत्थितः॥ १९॥
तं दृष्ट्वाश्चर्यतोषाभ्यां दलादनमहामुनिः।
सम्पूज्याग्रे विषीदन्तं दत्तात्रेयमुवाच तम् ॥ २०॥
मयोपहूतः सम्प्राप्तो दत्तात्रेय महामुने ।
स्मर्तृगामी त्वमित्येतत् किं वदन्ती परीक्षितुम् ॥ २१॥
मयाद्य संस्मृतोऽसि त्वमपराधं क्षमस्व मे ।
दत्तात्रेयो मुनिं प्राह मम प्रकृतिरीदृशी ॥ २२॥
अभक्त्या वा सुभक्त्या वा यः स्मरेन्नामनन्यधीः ।
तदानीं तमुपागम्य ददामि तदभीप्सितम् ॥ २३॥
दत्तात्रेयो मुनिं प्राह दलादनमुनीश्वरम् ।
यदिष्टं तद्वृणीष्व त्वं यत् प्राप्तोऽहं त्वया स्मृतः॥ २४॥
दत्तात्रेयं मुनिं प्राह मया किमपि नोच्यते ।
त्वच्चित्ते यत् स्थितं तन्मे प्रयच्छ मुनिपुङ्गव ॥ २५॥

श्री दत्तात्रेय उवाच ।
ममास्ति वज्रकवचं गृहाणेत्यवदन्मुनिम् ।
तथेत्यङ्गीकृतवते दलादमुनये मुनिः॥ २६॥
स्ववज्रकवचं प्राह ऋषिच्छन्दः पुरस्सरम् ।
न्यासं ध्यानं फलं तत्र प्रयोजनमशेषतः ॥ २७॥
अस्य श्रीदत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्रमन्त्रस्य,
किरातरूपी महारुद्रृषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीदत्तात्रेयो देवता,
द्रां बीजम्, आं शक्तिः, क्रौं कीलकम्
ॐ आत्मने नमः
ॐ द्रीं मनसे नमः
ॐ आं द्रीं श्रीं सौः
ॐ क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लः
श्री दत्तात्रेय प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः

करन्यासः।
ॐ द्रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः।
ॐ द्रीं तर्जनीभ्यां नमः।
ॐ द्रूं मध्यमाभ्यां नमः।
ॐ द्रैं अनामिकाभ्यां नमः।
ॐ द्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः।
ॐ द्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।

हृदयादिन्यासः।
ॐ द्रां हृदयाय नमः।
ॐ द्रीं शिरसे स्वाहा।
ॐ द्रूं शिखायै वषट्।
ॐ द्रैं कवचाय हुम्।
ॐ द्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्।
ॐ द्रः अस्त्राय फट्।
ॐ भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः।

ध्यानम्।
जगदङ्कुरकन्दाय सच्चिदानन्दमूर्तये ।
दत्तात्रेयाय योगीन्द्रचन्द्राय परमात्मने ॥ १॥
कदा योगी कदा भोगी कदा नग्नः पिशाचवत् ।
दत्तात्रेयो हरिः साक्षात् भुक्तिमुक्तिप्रदायकः ॥ २॥
वाराणसीपुरस्नायी कॊल्हापुरजपादरः ।
माहुरीपुरभीक्षाशी सह्यशायी दिगम्बरः ॥ ३॥
इन्द्रनील समाकारः चन्द्रकान्तिसमद्युतिः ।
वैढूर्य सदृशस्फूर्तिः चलत्किञ्चिज्जटाधरः ॥ ४॥
स्निग्धधावल्य युक्ताक्षोऽत्यन्तनील कनीनिकः ।
भ्रूवक्षःश्मश्रुनीलाङ्कः शशाङ्कसदृशाननः ॥ ५॥
हासनिर्जित निहारः कण्ठनिर्जित कम्बुकः ।
मांसलांसो दीर्घबाहुः पाणिनिर्जितपल्लवः ॥ ६॥
विशालपीनवक्षाश्च ताम्रपाणिर्दलोदरः ।
पृथुलश्रोणिललितो विशालजघनस्थलः ॥ ७॥
रम्भास्तम्भोपमानोरुः जानुपूर्वैकजङ्घकः ।
गूढगुल्फः कूर्मपृष्ठो लसत्वादोपरिस्थलः ॥ ८॥
रक्तारविन्दसदृश रमणीय पदाधरः ।
चर्माम्बरधरो योगी स्मर्तृगामी क्षणेक्षणे ॥ ९॥
ज्ञानोपदेशनिरतो विपद्धरणदीक्षितः ।
सिद्धासनसमासीन ऋजुकायो हसन्मुखः ॥ १०॥
वामहस्तेन वरदो दक्षिणेनाभयङ्करः ।
बालोन्मत्त पिशाचीभिः क्वचिद् युक्तः परीक्षितः ॥ ११॥
त्यागी भोगी महायोगी नित्यानन्दो निरञ्जनः ।
सर्वरूपी सर्वदाता सर्वगः सर्वकामदः ॥ १२॥
भस्मोद्धूलित सर्वाङ्गो महापातकनाशनः ।
भुक्तिप्रदो मुक्तिदाता जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ १३॥
एवं ध्यात्वाऽनन्यचित्तो मद्वज्रकवचं पठेत् ।
मामेव पश्यन्सर्वत्र स मया सह सञ्चरेत् ॥ १४॥
दिगम्बरं भस्मसुगन्ध लेपनं
चक्रं त्रिशूलं ढमरुं गदायुधम् ।
पद्मासनं योगिमुनीन्द्रवन्दितं
दत्तेतिनामस्मरणेन नित्यम् ॥ १५॥

पञ्चोपचारपूजा।
ॐ लं पृथिवीतत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः।
गन्धं परिकल्पयामि।
ॐ हं आकाशतत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः।
पुष्पं परिकल्पयामि।
ॐ यं वायुतत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः।
धूपं परिकल्पयामि।
ॐ रं वह्नितत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः।
दीपं परिकल्पयामि।
ॐ वं अमृत तत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः।
अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि।
ॐ सं सर्वतत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः।
ताम्बूलादिसर्वोपचारान् परिकल्पयामि।
(अनन्तरं ‘ॐ द्रां…’ इति मूलमन्त्रं अष्टोत्तरशतवारं (108) जपेत्)

अथ वज्रकवचम्।
ॐ दत्तात्रेयाय शिरःपातु सहस्राब्जेषु संस्थितः ।
भालं पात्वानसूयेयः चन्द्रमण्डलमध्यगः ॥ १॥
कूर्चं मनोमयः पातु हं क्षं द्विदलपद्मभूः ।
ज्योतिरूपोऽक्षिणीपातु पातु शब्दात्मकः श्रुती ॥ २॥
नासिकां पातु गन्धात्मा मुखं पातु रसात्मकः ।
जिह्वां वेदात्मकः पातु दन्तोष्ठौ पातु धार्मिकः ॥ ३॥
कपोलावत्रिभूः पातु पात्वशेषं ममात्मवित् ।
सर्वात्मा षोडशाराब्जस्थितः स्वात्माऽवताद् गलम् ॥ ४॥
स्कन्धौ चन्द्रानुजः पातु भुजौ पातु कृतादिभूः ।
जत्रुणी शत्रुजित् पातु पातु वक्षस्थलं हरिः ॥ ५॥
कादिठान्तद्वादशारपद्मगो मरुदात्मकः ।
योगीश्वरेश्वरः पातु हृदयं हृदयस्थितः ॥ ६॥
पार्श्वे हरिः पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थितः स्मृतः ।
हठयोगादियोगज्ञः कुक्षिं पातु कृपानिधिः ॥ ७॥
डकारादि फकारान्त दशारसरसीरुहे ।
नाभिस्थले वर्तमानो नाभिं वह्न्यात्मकोऽवतु ॥ ८॥
वह्नितत्त्वमयो योगी रक्षतान्मणिपूरकम् ।
कटिं कटिस्थब्रह्माण्डवासुदेवात्मकोऽवतु ॥ ९॥
वकारादि लकारान्त षट्पत्राम्बुजबोधकः ।
जलतत्त्वमयो योगी स्वाधिष्ठानं ममावतु ॥ १०॥
सिद्धासन समासीन ऊरू सिद्धेश्वरोऽवतु ।
वादिसान्त चतुष्पत्रसरोरुह निबोधकः ॥ ११॥
मूलाधारं महीरूपो रक्षताद् वीर्यनिग्रही ।
पृष्ठं च सर्वतः पातु जानुन्यस्तकराम्बुजः ॥ १२॥
जङ्घे पात्ववधूतेन्द्रः पात्वङ्घ्री तीर्थपावनः ।
सर्वाङ्गं पातु सर्वात्मा रोमाण्यवतु केशवः ॥ १३॥
चर्म चर्माम्बरः पातु रक्तं भक्तिप्रियोऽवतु ।
मांसं मांसकरः पातु मज्जां मज्जात्मकोऽवतु ॥ १४॥
अस्थीनि स्थिरधीः पायान्मेधां वेधाः प्रपालयेत् ।
शुक्रं सुखकरः पातु चित्तं पातु दृढाकृतिः ॥ १५॥
मनोबुद्धिमहङ्कारं हृषीकेशात्मकोऽवतु ।
कर्मेन्द्रियाणि पात्वीशः पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः ॥ १६॥
बन्धून् बन्धूत्तमः पायाच्छत्रुभ्यः पातु शत्रुजित् ।
गृहारामधनक्षेत्रपुत्रादीन् शङ्करोऽवतु ॥ १७॥
भार्यां प्रकृतिवित् पातु पश्वादीन् पातु शार्‍ङ्गभृत् ।
प्राणान् पातु प्रधानज्ञो भक्ष्यादीन् पातु भास्करः ॥ १८॥
सुखं चन्द्रात्मकः पातु दुःखात् पातु पुरान्तकः ।
पशून् पशुपतिः पातु भूतिं भूतेश्वरो मम ॥ १९॥
प्राच्यां विषहरः पातु पात्वाग्नेय्यां मखात्मकः ।
याम्यां धर्मात्मकः पातु नैरृत्यां सर्ववैरिहृत् ॥ २०॥
वराहः पातु वारुण्यां वायव्यां प्राणदोऽवतु ।
कौबेर्यां धनदः पातु पात्वैशान्यां महागुरुः ॥ २१॥
ऊर्ध्वं पातु महासिद्धः पात्वधस्ताज्जटाधरः ।
रक्षाहीनं तु यत् स्थानं रक्षत्वादिमुनीश्वरः ॥ २२॥

करन्यासः।
ॐ द्रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः।
ॐ द्रीं तर्जनीभ्यां नमः।
ॐ द्रूं मध्यमाभ्यां नमः।
ॐ द्रैं अनामिकाभ्यां नमः।
ॐ द्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः।
ॐ द्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।

हृदयादिन्यासः।
ॐ द्रां हृदयाय नमः।
ॐ द्रीं शिरसे स्वाहा।
ॐ द्रूं शिखायै वषट्।
ॐ द्रैं कवचाय हुम्।
ॐ द्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्।
ॐ द्रः अस्त्राय फट्।
ॐ भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्विमोकः।

फलशृति॥
एतन्मे वज्रकवचं यः पठेत् शृणुयादपि ।
वज्रकायश्चिरञ्जीवी दत्तात्रेयोऽहमब्रुवम् ॥ २३॥
त्यागी भोगी महायोगी सुखदुःखविवर्जितः ।
सर्वत्र सिद्धसङ्कल्पो जीवन्मुक्तोऽद्यवर्तते ॥ २४॥
इत्युक्त्वान्तर्दधे योगी दत्तात्रेयो दिगम्बरः ।
दलादनोऽपि तज्जप्त्वा जीवन्मुक्तः स वर्तते ॥ २५॥
भिल्लो दूरश्रवा नाम तदानीं श्रुतवानिदम् ।
सकृच्छ्रवणमात्रेण वज्राङ्गोऽभवदप्यसौ ॥ २६॥
इत्येतद् वज्रकवचं दत्तात्रेयस्य योगिनः ।
श्रुत्वा शेषं शम्भुमुखात् पुनरप्याह पार्वती ॥ २७॥

श्री पार्वत्युवाच।
एतत् कवच माहात्म्यं वद विस्तरतो मम ।
कुत्र केन कदा जाप्यं कियज्जाप्यं कथं कथम् ॥ २८॥
उवाच शम्भुस्तत् सर्वं पार्वत्या विनयोदितम् ।

श्रीपरमेश्वर उवाच।
शृणु पार्वति वक्ष्यामि समाहितमनाविलम् ॥ २९॥
धर्मार्थकाममोक्षाणामिदमेव परायणम् ।
हस्त्यश्वरथपादाति सर्वैश्वर्य प्रदायकम् ॥ ३०॥
पुत्रमित्रकलत्रादि सर्वसन्तोषसाधनम् ।
वेदशास्त्रादिविद्यानां विधानं परमं हि तत् ॥ ३१॥
सङ्गीत शास्त्र साहित्य सत्कवित्व विधायकम् ।
बुद्धि विद्या स्मृति प्रज्ञा मति प्रौढिप्रदायकम् ॥ ३२॥
सर्वसन्तोषकरणं सर्वदुःखनिवारणम् ।
शत्रुसंहारकं शीघ्रं यशःकीर्तिविवर्धनम् ॥ ३३॥
अष्टसङ्ख्या महारोगाः सन्निपातास्त्रयोदश ।
षण्णवत्यक्षिरोगाश्च विंशतिर्मेहरोगकाः ॥ ३४॥
अष्टादशतु कुष्ठानि गुल्मान्यष्टविधान्यपि ।
अशीतिर्वातरोगाश्च चत्वारिंशत्तु पैत्तिकाः ॥ ३५॥
विंशतिः श्लेष्मरोगाश्च क्षयचातुर्थिकादयः ।
मन्त्रयन्त्रकुयोगाद्याः कल्पतन्त्रादिनिर्मिताः ॥ ३६॥
ब्रह्मराक्षस वेतालकूष्माण्डादि ग्रहोद्भवाः ।
सङ्गजा देशकालस्थास्तापत्रयसमुत्थिताः ॥ ३७॥
नवग्रहसमुद्भूता महापातक सम्भवाः ।
सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति सहस्रावर्तनाद् ध्रुवम् ॥ ३८॥
अयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रवती भवेत् ।
अयुतद्वितयावृत्त्या ह्यपमृत्युजयो भवेत् ॥ ३९॥
अयुतत्रितयाच्चैव खेचरत्वं प्रजायते ।
सहस्रायुतदर्वाक् सर्वकार्याणि साधयेत् ॥ ४०॥
लक्षावृत्त्या सर्वसिद्धिर्भवत्येव न संशयः ॥ ४१॥
विषवृक्षस्य मूलेषु तिष्ठन् वै दक्षिणामुखः ।
कुरुते मासमात्रेण वैरिणं विकलेन्द्रियम् ॥ ४२॥
औदुम्बरतरोर्मूले वृद्धिकामेन जाप्यते ।
श्रीवृक्षमूले श्रीकामी तिन्त्रिणी शान्तिकर्मणि ॥ ४३॥
ओजस्कामोऽश्वत्थमूले स्त्रीकामैः सहकारके ।
ज्ञानार्थी तुलसीमूले गर्भगेहे सुतार्थिभिः ॥ ४४॥
धनार्थिभिस्तु सुक्षेत्रे पशुकामैस्तु गोष्ठके ।
देवालये सर्वकामैस्तत्काले सर्वदर्शितम् ॥ ४५॥
नाभिमात्रजले स्थित्वा भानुमालोक्य यो जपेत् ।
युद्धे वा शास्त्रवादे वा सहस्रेण जयो भवेत् ॥ ४६॥
कण्ठमात्रे जले स्थित्वा यो रात्रौ कवचं पठेत् ।
ज्वरापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् ॥ ४७॥
यत्र यत् स्यात् स्थिरं यद्यत् प्रसक्तं तन्निवर्तते ।
तेन तत्र हि जप्तव्यं ततः सिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् ॥ ४८॥
इत्युक्तवान् शिवो गौर्वै रहस्यं परमं शुभम् ।
यः पठेत् वज्रकवचं दत्तात्रेय समो भवेत् ॥ ४९॥
एवं शिवेन कथितं हिमवत्सुतायै
प्रोक्तं दलादमुनयेऽत्रिसुतेन पूर्वम् ।
यः कोऽपि वज्रकवचं पठतीह लोके
दत्तोपमश्चरति योगिवरश्चिरायुः ॥ ५०॥
इति श्री रुद्रयामले हिमवत्खण्डे मन्त्रशास्त्रे उमामहेश्वरसंवादे श्री दत्तात्रेय वज्रकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

🙏🌹🙏

सिद्धिविनायक गणपती

गणपती अथर्वशीर्ष मराठी भावानुवाद

श्री गणपती अथर्वशीर्षाचा मराठी भावानुवाद

 

सिद्धिविनायक गणपती
सिद्धिविनायक गणपती

अथर्वशीर्ष – थर्व म्हणजे हलणारे / चल, आणि अथर्व म्हणजे ‘न हलणारे किंवा अचल, स्थिर’. शीर्षम् म्हणजे मस्तक (बुद्धी). सोप्या भाषेत सांगायचे म्हणजे अथर्वशीर्ष म्हणजे – ज्याच्या पठणामुळे बुद्धीला स्थिरता येते असा मंत्रपाठ म्हणजे अथर्वशीर्ष !
(संस्कृत भाषेमध्ये अनुस्वाराचा उच्चार हा त्याच्या पुढच्या अक्षरावर अवलंबून असतो. अनुस्वाराच्या पुढचे अक्षर कोणते आहे, यावरून अनुस्वाराचा उच्चार ङ्, ञ्, ण्, न्, म् आदि होतो. अनुस्वाराचा योग्य उच्चार समजावा, यासाठी या स्तोत्रामध्ये अनुस्वाराऐवजी शक्य तेथे त्याच्या उच्चारासाठी येणारे अक्षर लिहिले आहे.)

॥ श्री गणेशाय नमः॥
॥ शान्तिमन्त्राः॥
ॐ भद्रङ् कर्णेभिः शृणुयाम देवा:। भद्रम् पश्येमाक्षभिर्यजत्राः॥
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभि:। व्यशेम देवहितं यदायुः॥
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः॥
स्वस्तिनस्तार्क्ष्योऽअरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥
ॐ सहनाववतु। सहनौ भुनक्तु। सहवीर्यङ् करवावहै।
तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

शान्ति पाठ : हे देवा! भगवंताचे पूजन करताना आपण कल्याणकारक मंगलमय शब्द आपल्या कानाने ऐकावे, शुभ मंगलदायी गोष्टी आपल्या डोळ्यांनी पहाव्यात. निरोगी अवयवांसाहित, स्वस्थ देहाने, भगवंताचे स्तवन करत, देवाने आमच्या हितार्थ दिलेले दीर्घायुष्य प्राप्त व्हावे, हीच प्रार्थना आहे.
ज्याची किर्ती वृद्धांपासून (परंपरेने) ऐकिवांत आहे, असा इंद्र आमचें कल्याण करो. सर्वज्ञ व सर्वसंपन्न असा पूषा (सूर्य) आमचे कल्याण करो. सर्व अरीष्टांचा नाश करण्यासाठी ज्याची शक्ती चक्रसदृश आहे, असा तार्क्ष्य (गरूड) – अरिष्टनेमी आमचे कल्याण करो. बुद्धीचा स्वामी, बृहस्पती आमचे कल्याण वृद्धिंगत करो.
(हे परमेश्वरा!) आम्हा दोघांचे (गुरु आणि शिष्य) रक्षण कर. आम्हा दोघांचे विद्येने भरण पोषण कर. आम्हा दोघांकडून (विद्याप्राप्तीचे, ज्ञानार्जनाचे) महान कार्य संपन्न होऊ दे. आमची बुद्धी, ज्ञान तेजस्वी होऊ दे, आमच्यात द्वेषभाव नसू दे.
आमच्या आध्यात्मिक, आधिभौतिक आणि आधिदैविक अशा त्रिविध कष्टांची त्रासांची शांती होऊ दे.

 

॥ अथ अथर्वशीर्षारम्भः॥
ॐ नमस्ते गणपतये।
त्वमेव प्रत्यक्षन् तत्त्वमसि।
त्वमेव केवलङ् कर्ताऽसि।
त्वमेव केवलन् धर्ताऽसि।
त्वमेव केवलं हर्ताऽसि।
त्वमेव सर्वङ् खल्विदम् ब्रह्मासि।
त्वं साक्षादात्माऽसि नित्यम् ॥१॥

उपनिषद् : ॐकाररूपी गणपतीला नमन असो. तूच वेदातील तत्त्वज्ञान आहेस. तूच केवळ कर्ता आहेस. तूच केवळ (विश्वाचे) धारण करणारा (पोषण करणारा) आहेस. तूच केवळ (विश्वाचा) संहार करणारा आहेस. सर्व खल्निदं ब्रह्म या श्रुतीने प्रतीपादिलेले सकलव्यापक ब्रह्मही तूच आहेस. तूच प्रत्यक्ष दिसणारे ब्रह्मतत्व आहेस. तूच प्रत्यक्ष अविनाशी आत्मस्वरुप आहेस.

 

ऋतं वच्मि। सत्यं वच्मि ॥२॥

स्वरूप तत्व : मी यथार्थ व सत्य वचन बोलत आहे.

 

अव त्वम् माम्। अव वक्तारम्।
अव श्रोतारम्। अव दातारम्।
अव धातारम्। अवानूचानमव शिष्यम्।
अव पश्चात्तात्। अव पुरस्तात्।
अवोत्तरात्तात्। अव दक्षिणात्तात्।
अव चोर्ध्वात्तात्। अवाधरात्तात्।
सर्वतो माम् पाहि पाहि समन्तात् ॥३॥

(हे देवा!) तू माझे रक्षण कर. तुझा महिमा सांगणाऱ्यांचे तू रक्षण कर. तो (महिमा) श्रवण करणाऱ्यांचे तू रक्षण कर. तुझे ज्ञान देणाऱ्यांचे (दात्याचे) तू रक्षण कर. ते (ज्ञान) मिळवणाऱ्यांचे, घेणार्‍यांचे तू रक्षण कर. वेद पारंगत (ज्ञान देणार्‍या) गुरूंचे आणि त्यांच्या (ते ज्ञान धारण करणाऱ्या) शिष्यांचे रक्षण कर. माझे पाठीमागून (पश्चिमेकडून) रक्षण कर. माझे पुढून (पूर्वेकडून) रक्षण कर. माझे उत्तरेकडून रक्षण कर. माझे दक्षिणेकडून रक्षण कर. माझे उर्ध्व दिशेकडून (आकाशातून) रक्षण कर. माझे अधर दिशेकडून (पाताळातून) रक्षण कर. (हे देवा!) माझे सर्व दिशांकडून, आसमंताकडून रक्षण कर, सर्व ठिकाणी तू माझे रक्षण कर.

 

त्वं वाङ्मयस्त्वञ् चिन्मयः।
त्वम् आनन्दमयस्त्वम् ब्रह्ममयः।
त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि।
त्वम् प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि।
त्वञ् ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि ॥४॥

तू वेदादी वाड्.मयस्वरूप आहेस. तू चैतन्यस्वरूप आहेस. तू आनंदस्वरूप आहे. तू ब्रह्मस्वरूप आहेस. तू सत्, चित्, आनंद यापासून वेगळा नाहीस (सच्चिदानंद आहेस). तू साक्षात ब्रह्मस्वरूप आहेस. तू ज्ञानमय आणि विज्ञानमय आहेस.

 

सर्वञ् जगदिदन् त्वत्तो जायते।
सर्वञ् जगदिदन् त्वत्तस्तिष्ठति।
सर्वञ् जगदिदन् त्वयि लयमेष्यति।
सर्वञ् जगदिदन् त्वयि प्रत्येति।
त्वम् भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभः।
त्वञ् चत्वारि वाक्पदानि ॥५॥

हे सर्व जग तुझ्यापासूनच निर्माण होते. हे सर्व जग तुझ्या आधारशक्तीनेच स्थिर टिकून रहाते. हे सर्व जग तुझ्यातच लय पावते, हे सर्व जग पुन्हा तुझ्यापासूनच उत्पन्न होते. पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वारा आणि आकाश ही पंचतत्त्वे तूच आहेस. तसेच (परा, पश्यन्ती, मध्यमा आणि वैखरी या) चारही प्रकारच्या वाणी तूच आहेस.

 

त्वङ् गुणत्रयातीतः।
(त्वम् अवस्थात्रयातीतः।)
त्वन् देहत्रयातीतः।
त्वङ् कालत्रयातीतः।
त्वम् मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्।
त्वं शक्तित्रयात्मकः।
त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्।
त्वम् ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम्
इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वञ्
चन्द्रमास्त्वम् ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम् ॥६॥

तू (सत्त्व, रज आणि तम या) तीन गुणांपलीकडचा आहेस. तू (जागृत, स्वप्न आणि गाढ झोप या) तीन अवस्थांच्या पलीकडचा आहेस. तू (स्थूल, सूक्ष्म आणि कारणमय या) तीन देहांपलीकडचा आहेस. तू (भूत, वर्तमान आणि भविष्य या) तीनही काळांच्या पलीकडचा आहेस.
तू नेहमी (नाभिकमलातील) मूलाधार चक्रामध्ये असतोस. तू (इच्छा, क्रिया आणि ज्ञान या) तिन्ही शक्तींनी युक्त आहेस. तपस्वी तुझे नित्य चिंतन करतात.
तूच ब्रह्मा (सृष्टीकर्ता), तूच विष्णू (सृष्टीपालक), तूच रुद्र (शंकर – सृष्टी संहारक), तूच इंद्र (त्रिभुवन ऐश्वर्याचा उपभोग घेणारा), तूच अग्नी (यज्ञामध्ये हविर्द्रव्य ग्रहण करणारा), तूच वायू (सर्व जीवांना प्राण देणारा), तूच सूर्य (सर्वांना प्रकाश ऊर्जा देऊन कार्याची प्रेरणा देणारा), तूच चंद्र, तूच ब्रह्म (सर्व प्राणिमात्रांतील जीवरूप), तूच भूलोक (पृथ्वी), तूच भुवर्लोक (अंतरिक्ष), तूच स्वर्लोक (स्वर्ग), आणि ॐकार असे परब्रह्म आहेस.

 

गणादिम् पूर्वमुच्चार्य वर्णादिन् तदनन्तरम्।
अनुस्वारः परतरः। अर्धेन्दुलसितम्।
तारेण ऋद्धम्। एतत्तव मनुस्वरूपम्।
गकारः पूर्वरूपम्। अकारो मध्यमरूपम्।
अनुस्वारश्चान्त्यरूपम्। बिन्दुरुत्तररूपम्।
नादः सन्धानम्। संहिता सन्धिः।
सैषा गणेशविद्या। गणक ऋषिः।
निचृद्गायत्रीच्छन्दः। गणपतिर्देवता।
ॐ गँ गणपतये नमः ॥७॥

(गणेश मंत्र) गण शब्दातील आदि ‘ग्’ प्रथम उच्चारून, नंतर ‘अ’ चा उच्चार करावा. त्यानंतर अनुस्वाराचा उच्चार करावा. तो अर्ध चंद्राप्रमाणे असावा. तो तारक मंत्रानं ॐ कारानं युक्त असावा. हा संपूर्ण मंत्र ‘ॐ गँ’ असा होतो. हे तुझ्या मंत्राचं स्वरूप आहे.
‘ग्’ हे (मंत्राचे) पूर्व रूप आहे, ‘अ’ हा (मंत्राचा) मध्य आहे, अनुस्वार हा (मंत्राचा) कळस आहे. अर्धचंद्राकार बिंदू हे उत्तर रूप आहे. या गकारादी चारांपासून एक नाद तयार होतो. हा नादही एकरूप होतो. या नादप्रेरित वर्णांचा संधी-संमीलन संहितारूप एक प्रमाणे उच्चारण करणे असा असावा. अशा प्रकारे उच्चारलेला मंत्र म्हणजेच ती ही गणेशविद्या होय. या मंत्राचे ऋषी ‘गणक’ हे होय. ‘निचृद् गायत्री’ हा या मंत्राचा छंद होय. गणपती ही देवता आहे.
‘ॐ गँ गणपतये नमः’ ह्या मंत्ररूपानं दर्शविल्या जाणाऱ्या गणेशाला माझा नमस्कार असो.
(‘ॐ गँ’ हे ते मंत्रस्वरूप आहे. ते जपून झाल्यावर ‘गणपतये नम:’ असे म्हणून गणेशाला वंदन करावे.)
(या मंत्रस्वरूपामध्ये, ग् कार हा ब्रह्मदेवरूपी, अ कार हा विष्णूरूपी, अनुस्वार हा शिवरुपी, अनुनासिक हा सूर्यरूपी, आणि ओंकार हा शक्तीरूपी असल्यामुळे हा मंत्र म्हणजे देवता पंचायतनच आहे, असे म्हणतात.)

 

एकदन्ताय विद्महे। वक्रतुण्डाय धीमहि।
तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॥८॥

(गणेश गायत्री) आम्ही त्या एकदंताचे स्वरुप जाणतो, आणि वक्रतुण्डाचे चिंतन (ध्यान) करतो. म्हणून तो दंती (हस्तिदंत धरण केलेला – गणेश) आम्हाला (ज्ञान आणि ध्यान यात) स्फूर्ती देवो, प्रेरणा देवो (प्रगती साध्य होवो).

 

एकदन्तञ् चतुर्हस्तम्, पाशमङ्कुशधारिणम्।
रदञ् च वरदं हस्तैर्बिभ्राणम्, मूषकध्वजम्।
रक्तं लम्बोदरम्, शूर्पकर्णकम्, रक्तवाससम्।
रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम्, रक्तपुष्पैः सुपूजितम्।
भक्तानुकम्पिनन् देवञ्, जगत्कारणमच्युतम्।
आविर्भूतञ् च सृष्ट्यादौ, प्रकृतेः पुरुषात्परम्।
एवन् ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥९॥

(गणेश रूप) (गणेशाला) एक दात आणि चार हात आहेत. एका हातात परशु आणि एका हातात अंकुश धारण केलेला आहे. एका हातात हत्तीचा दात आणि एका हाताने वर (आशीर्वाद) देत आहे. गणेशाचे उंदीर हे ध्वजचिन्ह आहे. त्याच्या शरीराचा रंग लाल असून पोट मोठे आहे, कान सुपासारखे आहेत, त्याने लाल रंगाची वस्त्रे परिधान केली आहेत. रक्तचंदनाची उटी (लेप) सर्वांगाला लावलेला, अशा त्याचे लाल रंगाच्या फुलांनी पूजन केले जाते.
भक्तांविषयी पूर्ण दया असलेला, सृष्टीची उत्पत्ती करणारा, अविनाशी (अच्युत), असा हा देव सृष्टीच्या निर्मितीपूर्वीच प्रकट झालेला आहे आणि प्रकृतिपुरुषाहून श्रेष्ठ आहे. अशा गणेशाचे जो सतत ध्यान करतो, तो सर्व योग्यांमध्ये श्रेष्ठ होय.

 

नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये,
नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय, विघ्ननाशिने
शिवसुताय, श्रीवरदमूर्तये नमः ॥१०॥

(अष्ट नाम गणपती) व्रातपतींना (समूह प्रमुखांना) नमस्कार असो. देवसमुदायांच्या अधिपतीला (गणपती) नमस्कार असो. शंकरगणसमुदायाच्या अधिपतीला (प्रमथपती) माझा नमस्कार असो. लंबोदर, एकदंत, विघ्नहर्ता, शिवपुत्र, आणि वर देणाऱ्या अशा वरदमूर्तीस माझा नमस्कार असो.

 

॥ फल श्रुति॥
ॐ एतदथर्वशीर्षं योऽधीते। स ब्रह्मभूयाय कल्पते।
स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते। स सर्वतः सुखमेधते।
स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते।
सायमधीयानो दिवसकृतम् पापन् नाशयति।
प्रातरधीयानो रात्रिकृतम् पापन् नाशयति।
सायम् प्रातः प्रयुञ्जानोऽअपापो भवति।
सर्वत्राधीयानोऽपविघ्नो भवति।
धर्मार्थकाममोक्षञ् च विन्दति।
इदम् अथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयम्।
यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति।
सहस्रावर्तनात् यं यङ् काममधीते।
तन् तमनेन साधयेत् ॥११॥

(फल श्रुति) या अथर्वशीर्षाचे अध्ययन करणारा ब्रह्मस्वरूप होतो. त्याला सर्व प्रकारची सुखे प्राप्त होतात. त्याला सर्व विघ्न बाधा होत नाही (सर्व विघ्नांच्या बाधेपासून मुक्ती मिळते). त्याला सर्व प्रकारची सुखे उपभोगायला मिळतात. तो पाच महापातकांपासून (ब्रह्महत्या, अभक्ष्यभक्षण, परस्त्रीगमन, सुवर्णचौर्य, आणि हे पापकृत्य करणार्‍यांशी संगत) मुक्त होतो.
सायंकाळी अध्ययन केल्याने दिवसभर केलेल्या (नकळत झालेल्या) पापांचा नाश होतो. प्रात: समयी पठण केल्याने रात्री केलेल्या (नकळत झालेल्या) पापांचा नाश होतो. सकाळ संध्याकाळ पठण करणारा पापरहित होतो. सतत (सर्व परिस्थितींमध्ये, सर्वत्र) पठण करणारा निर्विघ्न होतो. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हे चारही पुरुषार्थ त्याला प्राप्त होतात.
हे अथर्वशीर्ष (श्रद्धा नसलेल्या) अयोग्य शिष्यास शिकवू नये. जो कोणी मोहाच्या आहारी जाऊन, हे स्तोत्र (अयोग्य अशा अशिष्यास) शिकवतो त्याला पाप लागते. (या स्तोत्राची) सहस्त्र आवर्तने करून, मनोवांछित फलकामना प्राप्त होते.

 

अनेन गणपतिमभिषिञ्चति।
स वाग्मी भवति।
चतुर्थ्यामनश्नन् जपति।
स विद्यावान् भवति।
इत्यथर्वणवाक्यम्।
ब्रह्माद्यावरणं विद्यात्।
न बिभेति कदाचनेति ॥१२॥

ह्या अथर्वशीर्षाने गणपतीला जो अभिषेक करतो तो उत्तम वक्ता (वाग्मी) होतो. चतुर्थीला उपोषण करून जप करणारा विद्यासंपन्न होतो. हे अथर्वण ऋषींचे वचन आहे. ह्या विद्येने ब्रह्मप्राप्तीसाठी तपश्चर्या करणाऱ्यास कोणतेही भय कधीही राहणार नाही.

 

यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति। स वैश्रवणोपमो भवति।
यो लाजैर्यजति, स यशोवान् भवति।
स मेधावान् भवति।
यो मोदकसहस्रेण यजति।
स वाञ्छितफलमवाप्नोति।
यः साज्यसमिद्भिर्यजति।
स सर्वं लभते, स सर्वं लभते ॥१३॥

जो दुर्वांकुरांनी हवन करतो, तो कुबेराप्रमाणे धनवान होतो. जो साळीच्या (भाताच्या) लाहयांनी हवन करतो, तो यशस्वी होतो, तो बुद्धिमान होतो. जो सहस्र मोदकांनी हवन करतो, तो मनोवांछित फलप्राप्ती साध्य करतो. जो घृतयुक्त समिधांनी हवन करतो, तो सर्व काही प्राप्त करतो.

 

अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्ग्राहयित्वा,
सूर्यवर्चस्वी भवति।
सूर्यग्रहे महानद्याम् प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा,
सिद्धमन्त्रो भवति।
महाविघ्नात् प्रमुच्यते।
महादोषात् प्रमुच्यते।
महापापात् प्रमुच्यते।
स सर्वविद् भवति, स सर्वविद् भवति।
य एवं वेद ॥१४॥
इत्युपनिषत्।

आठ ब्राम्हणांना या अथर्वशीर्षाचा योग्य प्रकारें उपदेश केल्यास (शिकविल्यास), उपदेश करणारा (शिकवणारा) सूर्यासारखा तेजस्वी होतो. सूर्यग्रहणांत, महानदीतीरीं किंवा गणपती प्रतिमेसमीप जप (अनुष्ठान) केल्यास, हा मंत्रजप करणारा साधक सिद्धमंत्र होतो. (मंत्रात सांगितलेल्या फळाची तत्काळ प्राप्ती होण्याचे सामर्थ्य ज्याला लाभले आहे असा साधक म्हणजे सिद्धमंत्र). (असा हा मंत्र सिद्धमंत्र साधक) महाविघ्नांपासून मुक्त होतो, महादोषांपासून मुक्त होतो, महापापांपासून मुक्त होतो. हे जो यथार्थ जाणतो, तो सर्वज्ञ होतो. तो सर्वज्ञानी होतो. अशा प्रकारची ही ब्रह्मविद्या आहे.
हे उपनिषद समाप्त झाले.

 

(शान्तिमन्त्राः)
ॐ भद्रङ् कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम् पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽअरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥
ॐ सहनाववतु। सह नौ भुनक्तु। सहवीर्यङ् करवावहै।
तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

(शान्ति पाठ) हे देवा! भगवंताचे पूजन करताना आपण कल्याणकारक मंगलमय शब्द आपल्या कानाने ऐकावे, शुभ मंगलदायी गोष्टी आपल्या डोळ्यांनी पहाव्यात. निरोगी अवयवांसाहित, स्वस्थ देहाने, भगवंताचे स्तवन करत, देवाने आमच्या हितार्थ दिलेले दीर्घायुष्य प्राप्त व्हावे, हीच प्रार्थना आहे.
ज्याची किर्ती वृद्धांपासून (परंपरेने) ऐकिवांत आहे, असा इंद्र आमचें कल्याण करो. सर्वज्ञ व सर्वसंपन्न असा पूषा (सूर्य) आमचे कल्याण करो. सर्व अरीष्टांचा नाश करण्यासाठी ज्याची शक्ती चक्र सदृश आहे, असा तार्क्ष्य (गरूड) – अरिष्टनेमी आमचे कल्याण करो. बुद्धीचा स्वामी, बृहस्पती आमचे कल्याण वृद्धिंगत करो.
(हे परमेश्वरा!) आम्हा दोघांचे (गुरु आणि शिष्य) रक्षण कर. आम्हा दोघांचे विद्येने भरण पोषण कर. आम्हा दोघांकडून (विद्याप्राप्तीचे, ज्ञानार्जनाचे) महान कार्य संपन्न होऊ दे. आमची बुद्धी, ज्ञान तेजस्वी होऊ दे, आमच्यात द्वेषभाव नसू दे.
आमच्या आध्यात्मिक, आधिभौतिक आणि आधिदैविक अशा त्रिविध कष्टांची त्रासांची शांती होऊ दे.

🙏🌹🙏

लेखन, संकलन – श्रीरंग विभांडिक

श्री हनुमान

श्री हनुमान स्तोत्र – मराठी अर्थासहित

श्री हनुमान स्तोत्र – मराठी अर्थासहित

 

भीमरूपी महारुद्रा, वज्रहनुमान मारुती ।
वनारी अंजनीसूता रामदूता प्रभंजना ॥ १ ॥

हे हनुमंता, आपण भीमरुप, महारुद्र, वज्रहनुमान, मारुती, वनांचे शत्रू, माता अंजनीचे पुत्र, प्रभू रामचंद्रांचे दूत आणि प्रभंजन आहात.
१. भीमरूपी – भीम म्हणजे भव्य, विशाल. हनुमंत भव्य आणि विशाल आहेत म्हणून भीमरूपी.
२. महारुद्र – हनुमंत हा रुद्र म्हणजे महादेवाचा सर्वात महत्वाचा अवतार, म्हणून महारुद्र.
३. वज्रहनुमान – जन्मल्या जन्मल्या हनुमंताने सूर्याकडे फळ समजून झेप घेतली, तेव्हा हनुमंताला परावृत्त करून पुढील अनर्थ टाळण्यासाठी इंद्राने हनुमंतावर वज्रप्रहार केला, जो हनुमंताच्या हनुवटीवर लागला. असा वज्राघात सहन करूनही अभेद्य म्हणून तो वज्रहनुमान.
४. मारुती – मरुत या वायू देवाचा मुलगा, म्हणून तो मारुती.
५. वनारी – लंकेत हनुमंताने वनेच्या वने जाळली, वनांचा शत्रू (विध्वंस केला म्हणून) म्हणून तो वनारी.
६. अंजनीसूत – अंजनीचा मुलगा तो अंजनीसूत
७. रामदूत – प्रभू रामचंद्रांचा दूत
८. प्रभंजन – बळाच्या जोरावर जो मोठे विनाश घडवून आणू शकतो तो प्रभंजन
ही आठ ही विशेषणे हनुमंताची असून, या विविध नावांनी हनुमंताला प्रार्थना करूया.

 

महाबळी प्राणदाता, सकळां उठवी बळें ।
सौख्यकारी दुःखहारी, धूर्त वैष्णव गायका ॥ २ ॥

हे हनुमंता, आपण महाबळी, प्राणदाता असून सर्वांना आपल्या बळाच्या जोरावर प्रभावित करतात. आपण सुख प्रदान करणारे असून दु:ख हरण करणारे आहात. आपण व्यवहारचतुर धूर्त असून वैष्णव गायक आहात.
१. महाबळी – ज्याच्या बळाची तुलना होऊ शकत नाही असा प्रचंड बलवान तो महाबळी.
२. प्राणदाता – प्राण देणारा. संजीवनी वनस्पती आणून लक्ष्मणाचे प्राण वाचवणारा, म्हणून प्राणदाता.
३. सकळां उठवी बळें – आपल्या बळाच्या जोरावर सर्वांना उठवतो, हादरवून सोडतो, प्रभावित करतो. (संकटकाळी युद्धसमयी हनुमंत सर्व वानर सेनेला जबरदस्तीने उठवून लढण्याची प्रेरणा देतो.)
४. सौख्यकारी – सुख प्रदान करणारा
५. दुःखहारी – दु:ख हरण करणारा
६. धूर्त – हनुमंताजवळ व्यवहार चातुर्य असल्याने त्याला कुणीही फसवू शकणार नाही, म्हणून तो धूर्त. आणि म्हणूनच हनुमंत प्रभू रामाचे दूत होते. दूत म्हणजे केवळ निरोप्या नाही – तर तो असतो सर्वाधिकारी प्रतिनिधी.
७. वैष्णव – वैष्णव म्हणजे विष्णुस्वरूप, विष्णुभक्त. प्रभू रामचंद्र हे विष्णूचे अवतार असल्याने त्यांचा भक्त हनुमंत हा वैष्णव.
८. गायका – हनुमंत निरंतर रामचरित्राचे गायन करतात म्हणून त्यांना ‘गायका’ अशी देखील साद घातली जाते.

 

दिनानाथा हरीरूपा, सुंदरा जगदंतरा ।
पाताळदेवताहंता, भव्य सिंदूरलेपना ॥ ३ ॥

हे हनुमंता, आपण दिनानाथ हरिरूप आहात. आपण अतिशय सुंदर असून सर्व जगताच्या अंतर्यामी आहात. पाताळातल्या दुष्ट शक्तींचा आपण संहार केला आहे, आणि सर्वांगावर शेंदूर लेपन केले आहे.
१. दिनानाथ – दीनानाथ हा मूळ शब्द, वृत्ताच्या सोयीसाठी दिनानाथ असा केला आहे. गोर गरिबांना, दीन भक्तांना, शरणागतांना हनुमंत आधार देतात म्हणून दिनानाथ.
२. हरिरूपा – हरी = विष्णू = राम, त्या रामाचेच जणू एक रूप हनुमंत आहे अशी कल्पना केली आहे म्हणून हरिरूपा.
३. सुंदरा – सुंदर, देखणा (हनुमंताचे शरीर, बळकट पिळदार होते, असे सांगायचे आहे).
४. जगदंतरा – हनुमंत श्वासोच्छावासाच्या (वायूरूप) रूपाने सगळ्या जगताच्या अंतर्यामी वास करून आहेत.
५. पाताळदेवताहंता – पाताळातल्या दुष्ट शक्तीचा (अही रावण, मही रावण कथेचा संदर्भ) संहार केलेला.

 

लोकनाथा जगन्नाथा, प्राणनाथा पुरातना ।
पुण्यवंता पुण्यशीला, पावना परितोषका ॥ ४ ॥

हे हनुमंता, आपण लोकनाथ आहात, जगन्नाथ आहात आणि प्राणनाथही आहात. आपण अत्यंत प्राचीन (चिरंजीव या अर्थाने) आहात. आपण पुण्यवान, पुण्यशील आणि पवित्र असून भक्तांना आनंदी, तृप्त करतात.
१. लोकनाथ – भू:, भुव:, स्व:, मह:, जन:, तप: आणि सत्यं हे सातही लोक वायूच्या सत्तेवर जगतात, म्हणून हनुमंत लोकनाथ आहेत.
२. जगन्नाथ – या जगातील साऱ्या जीवांना वायू तत्वाचाच आधार आहे, म्हणून हनुमंत जगन्नाथ आहेत.
३. प्राणनाथ – प्राणांचा म्हणजे जीवनाचा रक्षक. बलवान निरोगी शरीर दीर्घायू होते, आणि शरीर बलवान होण्यासाठी हनुमंताची उपासना करावी, हा इथे संदर्भ.
४. पुरातन – हनुमंत सप्त चिरंजीवांपैकी एक चिरंजीव आहेत, त्या अर्थाने हनुमंतांना पुरातन म्हटले आहे.
५. पावना – पवित्र
६. परितोषका – आनंददायक, आनंददायी

 

ध्वजांगे उचली बाहू, आवेशें लोटिला पुढें ।
काळाग्नी काळरुद्राग्नी, देखतां कांपती भयें ॥ ५ ॥

रामचंद्रांचा विजयी ध्वज आपल्या हातात धरून आपण मोठ्या आवेशात सर्व सैन्याच्या पुढे निघालात. आपले हे रौद्र रूप पाहून काळाग्नी आणि काळरुद्राग्नी देखील आपण मरणार या भीतीने थरथर कापू लागतात.
१. ध्वजांगे – ध्वजाचा एक भाग
२. उचली – उचलतो
३. आवेशें लोटिला पुढें – आवेशाने पुढे जातो
४. काळाग्नी – काळ रूपी अग्नी
५. काळरुद्राग्नी – काळाचा रौद्र म्हणजे भयंकर अग्नी

 

ब्रह्मांडे माईली नेणों, आवळें दंतपंगती ।
नेत्राग्नी चालिल्या ज्वाळा, भृकुटी त्राहिटिल्या बळें ॥ ६ ॥

हे हनुमंता, युद्धप्रसंगी रागाच्या भरात जेव्हा आपण दात ओठ खातात तेव्हा सगळे ब्रम्हांड आपल्या मुखात मावेल असे वाटू लागते. क्रोधाने आपण आपल्या भुवया ताणून धरता तेव्हा आपल्या संतप्त नेत्रांतून जणू तांबड्या ज्वाळा बाहेर पडत असतात.
१. माईली – मावले
२. नेणों – डोळ्यांमध्ये
३. भृकुटी त्राहिटिल्या बळें – मोठ्या आवेशाने भुवया ताणून रागाने पाहत आहे

 

पुच्छ तें मुरडिलें माथां, किरीटी कुंडलें बरीं ।
सुवर्णकटीकांसोटी, घंटा किंकिणी नागरा ॥ ७ ॥

आपण आपली शेपटी व्यवस्थित वळवून मस्तकाजवळ आणून ठेवली आहे. या शेपटीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या मस्तकावरील मुकुट आणि कानातील कुंडले शोभून दिसतात. आपल्या कमरेला सोन्याची कासोटी झळकते आहे, तर पायांतील पैजणाच्या घंटा चालतांना किणकिण वाजत असतात.

 

ठकारे पर्वताऐसा, नेटका सडपातळू ।
चपळांग पाहतां मोठें, महाविद्युल्लतेपरी ॥ ८ ॥

हे हनुमंता, आपण मुळात सडपातळ असून आपले शरीरसौष्ठव प्रमाणबद्ध आहे. मात्र युद्धसमयी आपण जेव्हा विराटरूप धारण करतात तेव्हा एखादा पर्वतच समोर उभा ठाकला आहे असे वाटू लागते. एखाद्या विद्युल्लतेप्रमाणे आपले शरीर चपळ आहे.

 

कोटिच्या कोटि उड्डाणें, झेपावे उत्तरेकडे ।
मंद्राद्रीसारिखा द्रोणू, क्रोधे उत्पाटिला बळें ॥ ९ ॥

आपल्या लीलाचरित्रात आपल्या उड्डाणाचे असंख्य प्रसंग आहेत आणि नाना प्रकार आहेत. (युद्धप्रसंगी लक्ष्मण बेशुद्ध पडल्यावर) आपण उत्तरेकडे झेपावून रागाच्या भरात मंदार पर्वतासारखा प्रचंड असा द्रोण पर्वत मुळासकट उपटून काढला.
१. उत्पाटिला – उपटून काढला

 

आणिला मागुती नेला, आला गेला मनोगती ।
मनासी टाकिलें मागें, गतिसी तुळणा नसे ॥ १० ॥

आपण लंकेत आणलेला द्रोण पर्वत परत उत्तरेकडे जागेवर नेऊन ठेवला. दोन वेळेला आपण उत्तरेचा प्रवास मनाच्या चपळाईने (वेगाने) केला. आपल्या उड्डाणाची गती मनाच्या वेगालाही मागे टाकणारी आहे, त्यामुळे आपल्या गतीशी तुलना करता येईल अशी कुठलीच गोष्ट अस्तित्वात नाही.
१. मनोगती – मनाच्या वेगाने
२. तुळणा – तुलना

 

अणूपासोनि ब्रह्मांडा, येवढा होत जातसे ।
तयासी तुळणा कोठें, मेरुमंदार धाकुटें ॥ ११ ॥

हे हनुमंता, आपण अणूपासून ब्रह्मांडाएवढे मोठे होत जातात. आपल्या या विशाल रूपाला तुलनाच नाही. मेरू आणि मंदार सारखे विशाल पर्वतदेखील आपल्यासमोर चिमुकले वाटतात.
१. हनुमंताला अष्टसिद्धी प्राप्त होत्या – त्यापैकी दोन – १) अणिमा (अणुएवढा लहान देह करणे), २) महिमा – (इच्छेनुसार मोठ्यात मोठा देह धारण करणे) – यांचा उल्लेख येथे आहे.

 

ब्रह्मांडाभोंवते वेढे, वज्रपुच्छ करू शके ।
तयासि तूळणा कैचीं, ब्रह्मांडीं पाहतां नसे ॥ १२ ॥

हे हनुमंता, आपले वज्रपुच्छ एवढे लांब होऊ शकते की त्या द्वारे अवघ्या ब्रह्मांडाला गुंडाळता येईल. या ब्रह्मांडात आपल्या बरोबर कशाचीच तुलना होऊ शकत नाही.

 

आरक्त देखिलें डोळां, ग्रासिले सूर्यमंडळा ।
वाढतां वाढतां वाढे, भेदिलें शून्यमंडळा ॥ १३ ॥

हे भगवंता आपण आपल्या जन्म समयी आरक्तवर्ण (लाल रंगाचे) सूर्यबिंब पहिले आणि फळ समजून ते पकडून खाण्याचा आपण प्रयत्न केला. हे प्रचंड सूर्यबिंब पकडण्यासाठी आपल्याला खूप मोठे व्हावे लागले, आणि हे मोठे मोठे होतांना संपूर्ण ब्रह्मांडाला आपण ग्रासून टाकले.
१. शून्यमंडळ – ब्रह्मांड

 

धनधान्य पशूवृद्धि, पुत्रपौत्र समग्रही ।
पावती रूपविद्यादी, स्तोत्रपाठें करूनियां ॥ १४ ॥

हे देवा तुमचे स्तोत्र पठण करणाऱ्याच्या धन-धान्य, पशू धन, पुत्र-पौत्र यांत वृद्धी होईल. रूप, विद्या यांचा लाभ होईल.

 

भूतप्रेतसमंधादी, रोगव्याधी समस्तही ।
नासती तूटती चिंता, आनंदें भीमदर्शनें ॥ १५ ॥

हे हनुमंता, आपल्या भव्य दर्शनाचा लाभ असा विलक्षण आहे की, त्याद्वारे सर्व शारीरिक मानसिक आजार, सर्व प्रकारची काळजी, एवढेच नव्हे तर भूत, प्रेत, समंध यांच्याद्वारे होणार त्रास कायमचा नाहीसा होईल भक्ताला आनंद प्राप्ती होते.
१. भीम – हनुमंत

 

हे धरा पंधराश्लोकी, लाभली शोभली बरी ।
दृढदेहो निसंदेहो, संख्या चंद्रकळागुणें ॥ १६ ॥

हे पंधरा श्लोकी स्तोत्र पठण करणाऱ्यास बळ लाभू दे. जो हे स्तोत्र म्हणेल त्याला निश्चितच शुक्ल पक्षातील चंद्राच्या कलेप्रमाणे सतत वृद्धिंगत होत जाणारा, बलिष्ठ देह प्राप्त होईल.

 

रामदासी अग्रगण्यू, कपिकुळासी मंडणू ।
रामरूपी अंतरात्मा, दर्शनें दोष नासती ॥ १७ ॥

हे हनुमंता, समस्त राम भक्तांमध्ये आपण सर्वश्रेष्ठ आहात, आपल्यामुळे वानर कुळाला प्रतिष्ठा मिळाली. आपण रामस्वरूप असून सर्वांच्या अंतर्यामी आहात. आपल्या दर्शनाने समस्त दोषांचा परिहार होतो.
१. अग्रगण्यू – सर्वश्रेष्ठ
२. कपिकुळ – कपी म्हणजे वानर – वानर कुळ

 

॥ इति श्रीरामदासकृतं संकटनिरसनं मारुतिस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

अशा प्रकारे समर्थ रामदास स्वामींनी लिहिलेले, संकटाचे निवारण, निरसन करणारे मारुती स्तोत्र संपूर्ण झाले.

श्रीराम-सीतामाई

श्री रामरक्षा – मराठी अर्थासहित

श्री रामरक्षा - मराठी अर्थासहित

 

श्रीरामरक्षा स्तोत्र ही अतिशय प्रभावी स्तोत्र आहे. रामरक्षा म्हणजे प्रभू रामचंद्रांचे आपल्या भोवतीचे संरक्षण कवच आहे. असे म्हटले जाते की एक दिवस भगवान शंकरांनी बुधकौशिक ऋषिंना स्वप्नात दर्शन दिले आणि त्यांना रामरक्षा स्तोत्र सांगितले. आणि सकाळी उठल्यानंतर त्यांनी हे स्त्रोत्र लिहिले. बुधकौशिक ऋषिंनी अनुष्टुप छंदात या दैवी स्तोत्राची रचना केली आहे.
अश्विन महिन्यातील देवी नवरात्राप्रमाणे चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ते चैत्र शुद्ध नवमी (म्हणजेच राम नवमी) पर्यन्त हे ९ दिवस चैत्र नवरात्र किंवा प्रभू श्रीरामांचे नवरात्र म्हणून मानले जातात आणि साजरे केले जातात. या चैत्र नवरात्र तसेच श्री रामनवमीच्या निमित्ताने श्री रामरक्षा खऱ्या अर्थाने समजून घेऊया. त्यासाठीच ही श्री रामरक्षा मराठी अर्थासहित.
मूळ रामरक्षा श्लोक आणि त्यांचा लगोलग मराठी अर्थ, आणि शब्दार्थ अशी रचना केली आहे.

 

श्रीगणेशाय नमः ।
अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य ।
बुधकौशिकऋषिः । श्रीसीतारामचन्द्रो देवता ।
अनुष्टुप् छन्दः । सीता शक्‍तिः ।
श्रीमत् हनुमान् कीलकम् । श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥

या रामरक्षास्तोत्ररूपी मंत्राचा ऋषि (रचणारा) बुधकौशिक असून छंद (वृत्त) अनुष्टुभ् आहे, सीता आणि श्रीरामचंद्र या देवता आहेत, सीता शक्ती आहे, हनुमान आधारस्तंभ आहे आणि श्रीरामचंद्राच्या प्रेमाने जपासाठी वापरला जावा म्हणून हा स्तोत्ररूप मंत्र निर्माण केला आहे.
१. कीलकम् – आधारस्तंभ,कवच

अथ ध्यानम् ।
ध्यायेदाजानुबाहुम् धृतशरधनुषम् ।
बद्धपद्मासनस्थम् ।
पीतं वासो वसानम् नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् ।
वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभम् ।
नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डनं रामचन्द्रम् ॥
इति ध्यानम् ।

आता ध्यानाची सुरुवात करू या. गुडघ्यापर्यंत लांब हात असलेल्या, हाती धनुष्यबाण धारण केलेल्या, बद्धपद्मासनात बसलेल्या, पिवळ्या रंगाचे वस्त्र परिधान केलेल्या, नुकत्याच उमललेल्या कमळाच्या पाकळीशी स्पर्धा केल्याप्रमाणे सुंदर असे नेत्र असलेल्या, ज्याच्या डाव्या मांडीवर सीता बसलेली आहे, आणि तिच्या सुंदर मुखकमलाकडे ज्याची नजर लागलेली आहे, पाण्याने भरलेल्या मेघाप्रमाणे (श्यामवर्णाची) ज्याची कांती आहे, ज्याचे शरीर निरनिराळ्या अलंकारांच्या शोभेने झळकत आहे, आणि मोठ्या जटांमुळे ज्याचा चेहरा सुशोभीत झालेला आहे, त्या अशा प्रसन्न प्रभू श्रीरामांचे ध्यान करू या.
१. ध्यायेदाजानुबाहुं – ध्यायेत् + आजानुबाहुं - गुडघयापर्यंत लांब हात असणारे,
२. नीरदाभम् – नीरद म्हणजे मेघ - त्याच्यासारखी कांती असणारे श्रीराम,
३. दधतमुरुजटामण्डनं – दधतम् + उरू + जटामंडनं , दधतम् – धारण करणारा, उरू – विस्तृत, मोठ्या, जटामंडनं – जटांनी सुशोभित असलेला

 

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् ।
एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ॥१॥

श्रीरघुनाथाचे (श्रीरामचंद्रांचे) चरित्र शंभर कोटी श्लोकाइतके विस्तृत आहे व त्यातील एकेक अक्षर सुद्धा मनुष्याच्या मोठमोठ्या पापांचा नाश करणारे असे आहे. ॥१॥
१. शतकोटिप्रविस्तरम् – शंभर कोटी श्लोकांइतके विस्तृत,
२. पुंसां – पुरुषांची

 

ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् ।
जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम् ॥२॥
सासीतूणधनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्तकम् ।
स्वलीलया जगत्‌त्रातुभाविर्भूतमजं विभुम् ॥३॥

नीलकमलाप्रमाणे ज्याचा श्यामवर्ण आहे व कमळासारखे दीर्घ आणि प्रफुल्ल असे ज्याचे डोळे आहेत, ज्याच्या सन्निध सीता व लक्ष्मण आहे, जटांच्या मुकुटामुळे जो सुशोभित दिसत आहे, ज्याच्या एका हाती खड्ग, पाठीला बाणांचा भाता व दुसऱ्या हाती धनुष्यबाण आहे व जो राक्षसांचा नाश करणारा आहे; खरोखर जन्मरहित व व्यापक असूनही जो परमेश्वर जगाचे रक्षण करण्याकरिता सहज लीलेने श्रीरामरूपाने अवतीर्ण झालेला आहे, अशा प्रभूचे ध्यान करून पातकांचा नाश करणाऱ्या व सर्व कामना पुरविणाऱ्या या रामरक्षास्तोत्राचे सुज्ञ माणसाने पठण करावे. ॥२,३॥
१. नीलोत्पलश्यामं – नील + उत्पल + श्यामं, उत्पल – कमळ,
२. राजीव – कमळ,
३. जानकीलक्ष्मणोपेतं – जानकी + लक्ष्मण + उपेतं, म्हणजे सीता आणि लक्ष्मण ज्याच्या जवळ आहेत असा
४. सासितूणधनुर्बाणपाणिं – स + असि + तूण + धनुर् + बाण + पाणिं, असि = तलवार, तूण = भाता, म्हणजे धनुष्यबाण आणि भात्याबरोबरच तलवारही हाती असणारे,
५. नक्तंचरान्तकम् – नक्तं + चर + अंतकम्, नक्तं – रात्र, नक्तंचर – निशाचर म्हणजे दानव, राक्षस, नक्तंचरांतकं – राक्षसांचा नाश करणारा,
६. जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं – जगत्रातुम् + आविर्भूतम् + अजम्, जगत्रातुम् – जगत् + त्रातुम् , म्हणजे जगाच्या रक्षणासाठी , आविर्भूतम् – स्वतःला प्रकट केले आहे, अजम् म्हणजे जन्मरहित आणि म्हणूनच मृत्युरहित सुद्धा. विभुम्- व्यापून उरणारा. ह्या शेवटच्या दोन ओळींतील विशेषणे श्रीरारामाच्या रुपाने अवतार घेणाऱ्या परमात्म्याला श्रीविष्णूला लागू होतात.

 

रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम् ।
शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः ॥४॥

रामरक्षा पापांचा नाश करणारी व सर्व इच्छा पूर्ण करणारी असल्याने सूज्ञ लोकांनी तिचे पठण करावे. रघूच्या कुळात उत्पन्न झालेला श्रीराम माझ्या कपाळाचे रक्षण करो. (दुसऱ्या ओळीपासून कवच सुरू होते.) ॥४॥
१. प्राज्ञः – प्रज्ञावान, सूज्ञ पुरुष,
२. पापघ्नीं – पापाचा नाश करणारी (रामरक्षा)
३. सर्वकामदाम् – काम – इच्छा. सर्व इच्छा पूर्ण करणारी (रामरक्षा) असा अर्थ

 

कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुती ।
घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः ॥५॥

कौसल्याराणीचा पुत्र राम माझ्या दोन्ही डोळ्यांचे रक्षण करो. विश्वामित्र ऋषींचा आवडता शिष्य असा राम माझ्या दोन्ही कानांचे रक्षण करो. (इथे विशेषणाची चपखलता लक्षात घेण्यासारखी आहे. श्रुतींसाठी विश्वामित्राशी संबंधित विशेषणच का, कारण विश्वामित्राने श्रुतींद्वारे म्हणजे कानांद्वारे विद्येचे संस्कार रामावर केले.) (विश्वामित्राच्या) यज्ञाचे रक्षण करणारा राम माझ्या नाकाचे रक्षण करो. बंधू लक्ष्मणावर प्रेम करणारा राम माझ्या मुखाचे रक्षण करो. ॥५॥
१. मखत्राता – मख म्हणजे यज्ञ, त्राता म्हणजे रक्षण करणारा,
२. सौमित्र – सुमित्रेचा मुलगा (म्हणजेच लक्ष्मण)

 

जिव्हां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः ।
स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः ॥६॥

सर्व विद्या धारण करणारा राम माझ्या जिभेचे रक्षण करो (जीभ - कारण तिच्या टोकावरच विद्या नर्तन करते असे मानतात). भरताने ज्याला वंदन केले आहे असा राम माझ्या कंठाचे रक्षण करो. दिव्य अशी शस्त्रे ज्याच्यापाशी आहेत असा राम माझ्या दोन्ही खांद्यांचे रक्षण करो (खांद्यांचे कारण - काही अस्त्रे चालवण्यासाठी खांद्यांचा आधार घ्यावा लागतो म्हणून). शिवधनुष्याचा (सीतास्वयंवरप्रसंगी) ज्याने भंग केला आहे असा राम माझ्या दोन्ही बाहूंचे रक्षण करो (ज्या हातांनी शिवधनुष्य भंगले म्हणून हात).॥६॥
१. भग्नेशकार्मुकः – भग्न + ईश + कार्मुक:, ईश – शंकर, कार्मुक – धनुष्य, शिवधनुष्य भंग करणारे (श्रीराम)

 

करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् ।
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः ॥७॥

सीतेचा पती राम माझ्या हातांचे रक्षण करो. परशुरामाला जिंकणारा राम माझ्या हृदयाचे रक्षण करो. खर नावाच्या राक्षसाचा नाश करणारा राम माझ्या शरीराच्या मध्य भागाचे रक्षण करो. जांबुवानाला आश्रय देणारा राम माझ्या नाभीचे - बेंबीचे रक्षण करो. ॥७॥
१. जामदग्न्यजित् – जमदग्निपुत्र परशुरामाला जिंकणारे श्रीराम

 

सुग्रीवेशः कटि: पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः ।
ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षःकुलविनाशकृत् ॥८॥

सुग्रीवाचा स्वामी राम माझ्या कमरेचे रक्षण करो. हनुमंताचा प्रभू राम माझ्या दोन्ही जांघांचे रक्षण करो. राक्षसकुलाचा विनाश करणारा रघुकुलश्रेष्ठ राम माझ्या दोन्ही मांड्यांचे रक्षण करो. ॥८॥

 

जानुनी सेतुकृत् पातु जंघे दशमुखान्तकः ।
पादौ बिभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः ॥९॥

समुद्रावर सेतू बांधणारा राम माझ्या दोन्ही गुडघ्यांचे रक्षण करो. दशमुखी रावणाचा नाश करणारा राम माझ्या दोन्ही पायांच्या पोटऱ्यांचे रक्षण करो. बिभीषणाला राजलक्ष्मी देणारा राम माझ्या दोन्ही पावलांचे रक्षण करो आणि सर्वांना आनंद देणारा श्रीराम प्रभू माझ्या सर्व शरीराचे रक्षण करो. ॥९॥

 

एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् ।
स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् ॥१०॥

(इथे कवच संपून फलश्रुति सुरू होते) फ़लश्रुति - याप्रमाणे रामाच्या सामर्थ्याने युक्त असलेल्या या रामरक्षेचे जो पुण्यवान् मनुष्य पठण करील, तो दीर्घायुषी, सुखी, पुत्रवान्, सर्व कार्यात विजय मिळविणारा आणि विनयसंपन्न असा होईल. ॥१०॥

 

पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः ।
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥११॥

या रामनामांनी रक्षण केलेल्या मनुष्याकडे पाताळ, भूमी किंवा आकाशात संचार करणारे कपटी लोक नजर वर करून पाहूही शकत नाहीत. ॥११॥
१. पातालभूतलव्योम चारिणश्छद्मचारिणः – याची फोड पातालभूतलव्योमचारिण: + छद्मचारिणः अशी आहे. पातालभूतलव्योमचारिण: – पाताळ, भूमी आणि आकाश या तिन्ही लोकांत संचार करणारे,
२. छद्मचारिणः – कपटी, मायावी खोटे सोंग घेणारे (राक्षस)

 

रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् ।
नरो न लिप्यते पापैर् भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥१२॥

राम, रामभद्र किंवा रामचंद्र अशा नावांनी श्रीरामाचे स्मरण करणारा माणूस केव्हाही पापांनी लिप्त होत नाही व त्याला अनेक सुखोपभाग मिळून शेवटी मोक्ष मिळतो. ॥१२॥

 

जगज्जेत्रैकमन्त्रेण रामनामाभिरक्षितम् ।
यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः ॥१३॥

सर्व जग जिंकणाऱ्या या रामनामरूपी एका मंत्राने मनुष्याचे सर्व बाजूंनी रक्षण होते. जो हा मंत्र कंठात धारण करतो (पाठ करतो), त्याला सर्व सिद्धी सहज साध्य होतात. ॥१३॥
१. जगज्जैत्रेकमन्त्रेण – जगज्जेत्रा + एकमन्त्रेण जग जिंकणाऱ्या एका मंत्राने,
२. रामनाम्नाभिरक्षितम् – रामनाम्ना + अभिरक्षितम् – रामनामाने सर्व बाजूंनी रक्षण होते

 

वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् ।
अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमण्ङ्लम् ॥१४॥

इंद्राच्या वज्राचा पिंजरा जसा अत्यंत संरक्षक, तसे हे रामकवच - रामरक्षास्तोत्र असल्यामुळे याला वज्रपंजर असेही म्हणतात. याचे जो स्मरण करतो, त्याची आज्ञा अबाधित, सर्वत्र मानली जाते आणि त्याला सर्व ठिकाणी जय मिळून नेहमी त्याचे कल्याण होते. ॥१४॥
१. अव्याहताज्ञः – म्हणजे त्याची आज्ञा कधीही मोडली जात नाही असा

 

आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षांमिमां हरः ।
तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः ॥१५॥

अशी ही रामरक्षा भगवान् शंकरांनी बुधकौशिक ऋषींना स्वप्नात जशी सांगितली, तशीच ती सकाळी जागे झाल्यावर त्यांनी लिहून ठेविली. ॥१५॥

 

आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् ।
अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभुः ॥१६॥

रामस्तुति - श्रीराम हा कल्पवृक्षांचा जणू सुंदर बगीचाच आहे. सर्व आपत्ती घालविणारा व त्रैलोक्यात मनोहर असा तो श्रीमान् राम आमचा प्रभू आहे. ॥१६॥
१. आरामः – बाग, वन,
२. विरामः – शेवट करणारा,
३. सकलापदाम् – सकल + आपदाम् – म्हणजे सर्व दु:खसंकटांचा,
४. अभिरामस्त्रिलोकानां – अभिराम: + त्रिलोकानां – तिन्ही लोकांना आवडणारा,
५. स नः प्रभुः – तो आमचा देव आहे

 

तरुणौ रूपसंपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ ।
पुण्डरीक विशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ॥१७॥

यापुढील (२०व्या श्लोकापर्यंतचे) वर्णन श्रीराम व लक्ष्मण या दोघांचे आहे.
वयाने तरुण, रूपवान्, सुकुमार, अतिशय बलवान्, कमलपत्राप्रमाणे विस्तृत नेत्र असलेले, वल्कले आणि कृष्णाजिन हीच वस्त्रांप्रमाणे परिधान करणारे श्रीराम आणि लक्ष्मण. ॥१७॥
१. पुण्डरीक – कमळ,
२. विशालाक्षौ – (कमळाप्रमाणे) मोठे डोळे असलेला,
३. चीरकृष्णाजिनाम्बरौ – चीर + कृष्णाजिन + अंबरौ, चीर – वल्कले, कृष्णाजिन – काळवीटाचे कातडे, अंबरौ – वस्त्राप्रमाणे धारण करणारे.

 

फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रम्हचारिणौ ।
पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१८॥

फळे व कंदमुळे भक्षण करून राहणारे, जितेंद्रिय, तपस्वी, ब्रह्मचारी असे हे दशरथाचे दोन पुत्र व एकमेकांचे भाऊ म्हणजे राम व लक्ष्मण. ॥१८॥
१. फलमूलाशिनौ – फल + मूल + अशिनौ, म्हणजे फळे व कंदमुळे भक्षण करून राहणारे,
२. दान्तौ – इंद्रिये दमन करणारे, जितेंद्रिय

 

शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् ।
रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ ॥१९॥

सर्व प्राण्यांचे आश्रयस्थान असलेले, सर्व धनुर्धारी योद्ध्यांमध्ये श्रेष्ठ, राक्षसांच्या कुळांचा वध करणारे रघुकुळातले श्रेष्ठ वीर, म्हणजे राम व लक्ष्मण, आमचे संरक्षण करोत.
१. शरण्यौ सर्वसत्वानां – सत्त्व म्हणजे प्राणी. याचा अर्थ सर्व प्राण्यांचे आश्रयस्थान

 

आत्तसज्यधनुषाविषुस्पृशा वक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ ।
रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम् ॥२०॥

बाण लावून सुसज्ज असे धनुष्य धारण केलेले तसेच पुढे जाणाऱ्या बाणांचा कधीही न संपणारा अक्षय भाता जवळ असलेले (श्रीराम व लक्ष्मण) माझ्या रक्षणाकरता मार्गामध्ये नेहमी माझापुढे चालोत. ॥२०॥
१. आत्तसज्जधनुषाविषुस्पृशावक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ – आत्तसज्जधनुषौ + ईषुस्पृशावक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ, पैकी आत्तसज्जधनुषौ – आत्त + सज्ज + धनुषौ + ईषुस्पृशौ यातील आत्त- धारण केलेले, ईषुस्पृशौ – ईषु म्हणजे बाण, बाण लावून सज्ज केलेले धनुष्य धारण केलेले (रामलक्ष्मण) असा एकूण अर्थ आणि अक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ – अक्षय + आशुग + निषङ्ग + सङ्गिनौ, यातील अक्षय – म्हणजे कधीही न संपणारा, आशुग – पुढे जाणारा बाण, निषङ्ग – भाता, सङ्गिनौ – जवळ असलेले,
२. रामलक्ष्मणावग्रतः- रामलक्ष्मणौ + अग्रतः , अग्रतः= पुढे

 

संनद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा ।
गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु सलक्ष्मणः ॥२१॥

चिलखत घातलेल्या व धनुष्य, बाण व तलवार यांनी निरंतर सज्ज असलेल्या तरूण श्रीरामामुळे आमचे मनोरथ सिद्धीस जावोत आणी लक्ष्मणासह श्रीराम आमचे रक्षण करोत. ॥२१॥
१. संनद्धः – निरंतर सज्ज,
२. कवची – चिलखत घातलेला,

 

रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली ।
काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः ॥२२॥

दशरथपुत्र श्रीराम शूर आहे, लक्ष्मणासारखा बलवान मनुष्यही ज्याच्या पावलावर पाऊल ठेऊन चालतो असा (महान) आहे. ककुत्स्थ कुळातला हा पूर्ण पुरुष असलेला कौसल्येचा पुत्र रघुकुळात श्रेष्ठ आहे. ॥२२॥
१. काकुत्स्थः – ककुत्स्थ हे श्रीरामांच्या कुळाच्या मूळ पुरुषाचे नाव. त्याच्या कुळात जन्म झाला म्हणून श्रीराम काकुत्स्थ.

 

वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः ।
जानकीवल्लभः श्रीमानप्रमेयपराक्रमः ॥२३॥

वेदांतशास्त्राने ज्ञेय, यज्ञांचा स्वामी, पुराणपुरुषोत्तम, जानकीचा प्रिय, वैभव संपन्न, अतुल पराक्रमी असा हा राम आहे. ॥२३॥
१. वेदान्तवेद्यो – वेदांत हे ज्याला जाणून घ्यायचे साधन आहे असा,
२. पुराणपुरुषोत्तमः – सनातन पुरुष,
३. जानकीवल्लभः – सीतेचा पति,
४. श्रीमानप्रमेयपराक्रमः – श्रीमान् + अप्रमेय + पराक्रमः, अप्रमेय – ज्याच्या पराक्रमाची मोजदाद करता येत नाही असा पराक्रमी

 

इत्येतानि जपेन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः ।
अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः ॥२४॥

ह्या स्तोत्राचा जप जे माझे भक्त श्रद्धायुक्त मनाने करतील त्यांना अश्वमेध यज्ञापेक्षाही जास्त पुण्य प्राप्त होईल यात शंका नाही. ॥२४॥

 

रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससम् ।
स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर् न ते संसारिणो नरः ॥२५॥

दूर्वादलासारखे सावळ्या वर्णाच्या, कमळासारखे डोळे असलेल्या, पिवळे वस्त्र परिधान केलेल्या (अशा) श्रीरामांचे दिव्य नाव घेऊन जे स्तुति करतात ते पुरुष संसाराच्या/ जन्ममरणाच्या जाळ्यातून मुक्त होतात. ॥२५॥

 

रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं ।
काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् ।
राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं ।
वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् ॥२६॥

लक्ष्मणाचा ज्येष्ठ भ्राता, रघुकुलश्रेष्ठ, सीतेचा सुंदर पती, ककुत्स्थकुलोत्पन्न, दयासागर, सद्गुणांचा मेरूमणी, ब्राह्मण ज्याला प्रिय आहेत असा, धार्मिक, राजांमध्ये सर्वश्रेष्ठ, सत्यव्रती, दशरथपुत्र, सावळ्या वर्णाचा, शांतमूर्ति, लोकांना आनंद देणारा, रघुकुलाला तिलकाप्रमाणे शोभणारा आणि रावणाचा शत्रू राघव श्रीराम, अशा सर्व गुणांनी युक्त अशा श्रीरामाला मी वंदन करतो. ॥२६॥

 

रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे ।
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥२७॥

राम, रामभद्र, रामचंद्र, वेधस्, रघुनाथ, नाथ, अशी ज्याची नावे आहेत त्या सीतापतीला माझा नमस्कार असो.॥२७॥

 

श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम ।
श्रीराम राम भरताग्रज राम राम ।
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम ।
श्रीराम राम शरणं भव राम राम ॥२८॥

हे रघुकुलनंदन श्रीरामा, हे भरताच्या ज्येष्ठ बंधू श्रीरामा, हे रणांगणांत कठोरपणा करणाऱ्या श्रीरामा, रामा, तू आमचा रक्षणकर्ता हो, मी तुला शरण आलो आहे. ॥२८॥

 

श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि ।
श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि ।
श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि ।
श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥२९॥

मी श्रीरामचंद्राच्या चरणांचे मनाने स्मरण करतो. मी श्रीरामचंद्राच्या चरणांचे वाणीने स्तवन करतो. मी श्रीरामचंद्राच्या चरणांचे मस्तकाने नमन करतो. मी श्रीरामचंद्राच्या चरणी शरण आलो आहे. ॥२९॥

 

माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः ।
स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः ।
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं ।
जाने नैव जाने न जाने ॥३०॥

श्रीराम माझी माता आहेत, पिता आहेत, स्वामी आहेत, मित्र आहेत. दयाळू असे श्रीराम माझे सर्वस्व आहेत. दुसऱ्या कोणाला मी जाणत नाही; मुळीच जाणत नाही; अजिबात जाणत नाही. ॥३०॥

 

दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा ।
पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् ॥३१॥

ज्याच्या उजव्या बाजूला लक्ष्मण आहे आणि डाव्या बाजूला जनकतनया सीतादेवी आहे व ज्याच्या पुढे मारुती उभा आहे, त्या रघुनंदनाला मी वंदन करतो. ॥३१॥

 

लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् ।
कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ॥३२॥

लोकांना आनंद देणारा, रणांगणांत धैर्य धरणारा, कमलाप्रमाणे नेत्र असलेला, रघुवंशाचा अधिपती व दयेची मूर्ती असा जो करुणासागर श्रीरामचंद्र त्याला मी शरण आलो आहे. ॥३२॥

 

मनोजवं मारुततुल्यवेगं । जितेद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं ।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं । श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥३३॥

हनुमान स्तुती - मनाप्रमाणे वेगाने गमन करणारा, वाऱ्याप्रमाणे वेगवान, आपली इंद्रिये जिंकून स्वाधीन ठेवणारा जितेंद्रिय, बुद्धिमंतांत श्रेष्ठ आणि वानरसमुदायाचा मुख्य अशा वायुपुत्र श्रीरामदूत हनुमंताला मी शरण आलो आहे. ॥३३॥

 

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् ।
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥३४॥

वाल्मिकी वंदन - कवितेच्या शाखेवर बसून वाल्मिकीरूपी कोकिळ “राम राम” अशा मधुर अक्षरांचे कूजन करत आहे, त्या वाल्मिकीरूपी कोकिळाला मी वंदन करतो. ॥३४॥

 

आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदाम् ।
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥३५॥

रामवंदन - आपत्तींचा नाश करणारा, सर्व संपत्ती देणारा, व लोकांना आनंद देणारा, असा जो श्रीराम त्याला मी पुनः पुनः वंदन करतो. ॥३५॥

 

भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसंपदाम् ।
तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् ॥३६॥

राम, राम, अशी रामनामाची गर्जना ही संसाराची बीजे भर्जन करणारी (भाजून टाकणारी), सुखसंपत्तीचे अर्जन (प्राप्ती) करणारी, आणि यमाच्या दूतांचे तर्जन करणारी (दूतांना भीती दाखवणारी) अशी आहे. ॥३६॥

 

रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे ।
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः ।
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् ।
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ॥३७॥

(या श्लोकात ‘राम’ शब्दाच्या सातही विभक्ति वापरलेल्या आहेत). राजश्रेष्ठ ‘राम’ नेहमी विजय पावतो. त्या रमापती (सीतापती) ‘रामास’ मी भजतो. ‘रामाने’ राक्षसांची सेना मारली, त्या ‘रामाला’ माझा नमस्कार असो. मला ‘रामाहून’ दुसरा कोणी श्रेष्ठ वाटत नाही. मी ‘रामाचा’ दास आहे. माझ्या चित्ताचा लय नेहमी ‘रामाच्या’ ठायी होवो. ‘हे रामा’, माझा तू उद्धार कर! ॥३७॥

 

रामरामेति रामेति रमे रामे मनोरमे ।
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥३८॥

शिव पार्वतीला सांगतात - हे सुवदने, राम, राम, राम, राम, अशा नामोच्चाराने मी मनाला आनंद देणाऱ्या श्रीरामाच्या ठायी रममाण होतो. श्रीरामाचे नाव हे (विष्णूच्या) सहस्रनामाशी बरोबरी करणारे आहे. ॥३८॥

 

इति श्रीबुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं संपूर्णम् ।
॥ श्रीसीतारामचंद्रार्पणमस्तु ॥
॥ शुभम् भवतु ॥
याप्रमाणे बुधकौशिक ऋषींनी रचिलेले श्रीरामरक्षास्तोत्र समाप्त झाले.
श्री रामचंद्र, सीता माई यांच्या चरणी अर्पण.
सर्वांचे कल्याण होवो.

 

error: इतकंच आवडलं असेल तर शेअर करा, कॉपी करणे चांगले नाही.
Scroll to Top
Scroll to Top
%d bloggers like this:
Enable Notifications OK No Thanks